Απόφαση 5424/94

Απόφαση 5424/1994: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Ελεούσας νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5424/1994: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Ελεούσας νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 1335/Δ/1994), 22-12-1994.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) περί Πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών της χώρας 2.000 κατοίκους καθώς και τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2026/1992 και του προεδρικού διατάγματος 28/1993 (ΦΕΚ 9/Α/1993) για έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμό όρων κ.λ.π.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 άρθρο 12.

 

6. Το ρυμοτομικό σχέδιο Διανομής του οικισμού έτους 1929 καθώς και την απόφαση Νομάρχη 724/1986 περί κατηγοριοποίησης και οριοθέτησής του (ΦΕΚ 1318/Δ/1986).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 1647/1986 και 1772/1988.

 

8. Τα 4508/1989 και 9046/1990 έγγραφα του Δασαρχείου Ιωαννίνων.

 

9. Το υπ' αριθμόν 2163/1990 έγγραφο της ΙΒ Εφορείας Προϊστορικών και κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

10. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 30541/1990 της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων νομού Ιωαννίνων.

 

11. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 1370/ΠΕ/1991 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Ηπείρου.

 

12. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 2790/1992 της 3ης ΔΚΕ - Περιφέρειας Ηπείρου.

 

13. Τις αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου 80/1990, 29/1991, 21/1993, 40/1994, 102/1994 του κοινοτικού συμβουλίου Ελεούσας.

 

14. Τις υπ' αριθμούς πράξεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος 8/1992, 15/1992, 1/1993, 14/1994 και 27/1994.

 

15. Την μελέτη που κατατέθηκε στην υπηρεσία από τους μελετητές.

 

16. Την απόφαση Νομάρχη 8138/1994 περί ρύθμισης εισφορών των οριοθετημένων εκτάσεων, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε το ρυμοτομικό σχέδιο πολεοδόμησης και επέκτασης του οικισμού Ελεούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως φαίνεται στα 14 τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από την Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ιωαννίνων.

 

2. Ορίζεται χρήση γης γενικής κατοικίας σε όλους τους χώρους που προβλέπονται οικοδομικά τετράγωνα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

3. Στο πρόσωπο των οικοπέδων, των οικοδομικών τετραγώνων επιβάλλονται προκήπια με το πλάτος που φαίνεται στα αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα.

 

4. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης, ορίζονται κατά τομείς ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι (παλαιό ρυμοτομικό Σχέδιο).

 

α. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

 

β. Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα όπως παραχωρήθηκαν κατά την διανομή του Υπ. Γεωργίας ή όπως προέκυψαν με νόμιμη κατάτμηση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

γ. Επιπλέον για τις παραγράφους α και β στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων πρέπει να μπορεί να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

δ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70%.

 

ε. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

στ. Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2.

 

ζ. Μέγιστο ύψος οικοδομών 9 m.

 

Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 2.5 m για την κατασκευή στέγης, η οποία είναι υποχρεωτική με κλίση 40% και μέγιστη προεξοχή 0.8 m.

 

Β. Τομέας ΙΙ

 

α) Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

 

β) Ελάχιστο εμβαδόν: 700 m2.

 

γ) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον κατά την ημέρα δημοσίευσης της 5424/1994 (ΦΕΚ 1335/Δ/1994) απόφασης Νομάρχη έχουν ελάχιστο πρόσωπο 14 m και ελάχιστο εμβαδόν 500 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β)γ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 1694/2005 απόφασης (ΦΕΚ 301/Δ/2005).

 

δ) Επιπλέον, των παραπάνω προϋποθέσεων α, β και γ, στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων θα πρέπει να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου ελάχιστης επιφάνειας 50 m2 και ελάχιστης πλευράς 5 m.

 

ε) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60%.

 

στ) Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

ζ) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m. Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 2.5 m για την κατασκευή στέγης η οποία είναι υποχρεωτική με κλίση 40% και μέγιστη προεξοχή 0.8 m.

 

Γ. Τομέας ΙΙΙ

 

Ορίζεται νέος τομέας όρων δόμησης III που περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα 40, 44, 62, 67, 46, 46Α, 95, 61, 09, 08Α, 26, 54 και 151 (ΚΧ) σύμφωνα με τα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και καθορίζονται οι κάτωθι όροι δόμησης:

 

α) Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

 

β) Ελάχιστο εμβαδόν: 700 m2.

 

γ) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον κατά την ημέρα δημοσίευσης της 5424/1994 (ΦΕΚ 1335/Δ/1994) απόφασης Νομάρχη έχουν ελάχιστο πρόσωπο 12 m και ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

 

δ) Επί πλέον των παραπάνω προϋποθέσεων θα πρέπει στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου ελαχίστης επιφάνειας 50 m2 και ελάχιστης πλευράς 5 m.

 

ε) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60%.

 

στ) Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

ζ) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m. Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 2.5 m για την κατασκευή στέγης η οποία είναι υποχρεωτική με κλίση 40% και μέγιστη προεξοχή 0.8 m.

 

η) Επιτρέπεται η δημιουργία οικοπέδων που προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής ή προέρχονται από εισφορές σύμφωνα με τις αρτιότητες της παρέκκλισης του τομέα αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ προστέθηκε με την παράγραφο 4 της υπ' αριθμόν 1694/2005 απόφασης (ΦΕΚ 301/Δ/2005).

 

5. Κατά τα λοιπά ως προς τους όρους δόμησης ισχύει ο εκάστοτε Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

6. Όσον αφορά τα μορφολογικά στοιχεία των οικοδομών, και για τους τομείς καθορίζεται:

 

α) Οι εξώστες δεν θα πρέπει να είναι συνεχόμενοι και θα πρέπει να διαμορφώνονται ξεχωριστά για κάθε όψη του κτιρίου.

 

β) Τυχόν στηθαία, εξωτερικές σκάλες ή άλλα εξωτερικά σημεία των οικοδομών να επιχρίονται με σοβά - κονίαμα.

 

7. Απαγορεύεται η ανέγερση pilotis στο ισόγειο τμήμα των ανεγειρόμενων οικοδομών.

 

8. Η διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου των οικοπέδων να γίνεται έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση για χώρο στάθμευσης μιας θέσης για κάθε ανεξάρτητα λειτουργικό χώρο (κατοικία, κατάστημα κ.λ.π.). Εφ' όσον κατασκευάζονται κλειστοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, θα ισχύει το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979). Επιπλέον δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 60% της καλυπτόμενης επιφάνειας του ισογείου του κτιρίου.

 

9. Το σχέδιο διανομής του Υπουργείου Γεωργίας έτους 1929 παραμένει ως έχει (και όπως σημειώνεται και έχει αποτυπωθεί στα επίγεια διαγράμματα που συνοδεύουν την παρούσα) πλην των σημείων που έχει επιβληθεί προκήπιο πλάτους τεσσάρων ή δύο μέτρων όπως φαίνεται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα της παρούσας.

 

10. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμό ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, καθορίζεται:

 

Οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης ισχύουν, εκτελούνται ή αναθεωρούνται, χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου, εκτελούνται ή αναθεωρούνται, χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις εφόσον είναι ευμενέστερες.

 

Επίσης σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν είναι ευμενέστερες, εκδίδονται εκτελούνται και αναθεωρούνται οι οικοδομικές άδειες χωρίς να αποκλείεται ο συνδυασμός των προγενέστερων και των νέων διατάξεων και χωρίς αύξησης όγκου του κτιρίου, εφόσον μέχρι την δημοσίευση του παρόντος ισχύουν τα κάτωθι:

 

α) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση με όλα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις ή

 

β) έχουν θεωρηθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ιωαννίνων τα σχέδια του προελέγχου που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, ή

 

γ) έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα, μέσα στην τελευταία τριετία και ισχύει μελέτη ειδικού κτιρίου, σχετική με την λειτουργικότητά του με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση προϊσχύουσες διατάξεις,

 

δ) αν η οικοδόμηση έχει μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος, συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί με δημόσιο έγγραφο (σύμβαση) ή εάν προβλέπεται με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.

 

11. Οι εκτάσεις εντός των ορίων του οικισμού πλην του παλιού σχεδίου Ελεούσας σύμφωνα με την σχετική Απόφαση Νομάρχη υπάγονται στις ρυθμίσεις περί εισφορών του προεδρικού διατάγματος βάσει του οποίου εκπονήθηκε η πολεοδομική μελέτη Ελεούσας.

 

12. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

13. Από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης προκύπτει δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από το Νομαρχιακό Ταμείο Ιωαννίνων. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.5424.94

 

Ιωάννινα, 25-11-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.