Απόφαση 55648/91

Απόφαση 55648/2210/1991: Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 55648/2210/1991: Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα, (ΦΕΚ 323/Β/1991), 13-05-1991.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Ο Αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας & Ο Υφυπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 3 και 5 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παράγραφος 1) και 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και των άρθρων 9 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 6, 10, 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 98 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ((ΦΕΚ 18/Α/1985) άρθρο 11 παράγραφοι 2, 3) και του νόμου 1561/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ((ΦΕΚ 148/Α/1985) άρθρο 11 παράγραφοι 2, 3) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 11, παράγραφοι 2, 3 και 12 και των άρθρων 13 των νόμων αυτών όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφοι 6 και 7 του νόμου 1650/1986.

 

5. Την πράξης υπουργικού συμβουλίου 73/1990 Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του Παραρτήματος Α του άρθρου 6 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 144/1987 (ΦΕΚ 90/Α/1990).

 

6. Την οδηγία 1986/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12-06-1986 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

7. Την οδηγία 1988/347/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16-06-1988 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

8. Την Υ1074/1990 (ΦΕΚ 325/Β/1990) κοινή Υπουργική Απόφαση του πρωθυπουργού & Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό κ. Βασίλη Μαντζώρη.

 

9. Την υπ' αριθμόν Υ1201/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Ευθύμιου Χριστοδούλου (ΦΕΚ 636/Β/1990) όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν Υ1250/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 10/Β/1991), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Καθορισμός και εφαρμογή των οριακών τιμών και ουσιών στα υγρά απόβλητα

Άρθρο 5: Καθορισμός των ειδικών οριακών τιμών των ουσιών στα υγρά απόβλητα

Άρθρο 6: Κριτήρια και προϋποθέσεις για τον καθορισμό των ειδικών οριακών τιμών στα υγρά απόβλητα

Άρθρο 7: Διαδικασία ελέγχου των ειδικών οριακών τιμών

Άρθρο 8: Επιτήρηση του υδατικού περιβάλλοντος

Άρθρο 9: Ειδικά Προγράμματα

Άρθρο 10: Ενημέρωση

Άρθρο 11: Μεταβατική Διάταξη

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Κυρώσεις

Άρθρο 14

Άρθρο 15

 

Παράρτημα: Οριακές τιμές στα υγρά απόβλητα

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 29-04-1991

 

Οι Υπουργοί

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την παράγραφο 3)β του άρθρου 7 της υπ' αριθμόν ΗΠ/51354/2641/Ε103/2010 απόφασης (ΦΕΚ 1909/Β/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.