Νόμος 1892/90 - Άρθρο 98

Άρθρο 98: Οικιστική ανάπτυξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Η ένταξη σε πολεοδομικό σχέδιο περιοχών για την εξυπηρέτηση άλλων χρήσεων πλην της κατοικίας.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Στην περίπτωση αυτήν, η επιπλέον έκταση που οφείλει να εισφέρει μειώνεται κατά τμήματα γης, για το οποίο θα αποζημιώνονταν από τους κατά νόμο υπόχρεους ιδιοκτήτες βάσει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 (ΦΕΚ 228/Α/1923) και η αποζημίωση που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό καταβάλλεται στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το υπόλοιπο της υποχρέωσης έχει εφαρμογή η παράγραφος 7 του άρθρου αυτού.

 

Σε περίπτωση που ιδιοκτησία εμπίπτει στις ζώνες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού και ρυμοτομείται, αντί δε της καταβολής αποζημίωσης δίδεται με την πράξη εφαρμογής άλλο ακίνητο, τότε ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποκαθιστά τον ιδιοκτήτη στα δικαιώματα που αυτός έχει έναντι τρίτων υπόχρεων για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας.

 

Τα ποσά που εισπράττονται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατίθενται αποκλειστικώς για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και χώρων κοινωφελών χρήσεων και σκοπών.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου 8, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 1647/1986, προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Με τη σχετική πράξη εφαρμογής, με την οποία πραγματοποιείται η παραχώρηση του νέου οικοπέδου, το παλαιό εντός σχεδίου πόλεως ρυμοτομούμενο οικόπεδο περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος υποκαθιστά επίσης τον ιδιοκτήτη στα δικαιώματα έναντι τρίτων υπόχρεων για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας. Στην περίπτωση αυτήν, καθώς και στην περίπτωση της παραγράφου 2, όπως συμπληρώνεται ανωτέρω, εάν ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντός τριών (3) ετών από την ως άνω παραχώρηση του νέου οικοπέδου δεν εισπράξει από τους τρίτους την οφειλόμενη αποζημίωση, τότε το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων υποκαθιστά τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα δικαιώματα έναντι των τρίτων, δυνάμενο να συνεχίσει τη σχετική διαδικασία.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος παρέμβασης του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.}

 

4. Στο τέλος του ίδιου άρθρου 8 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Κοινόχρηστοι χώροι της προηγούμενης παραγράφου και του άρθρου 28 του νόμου αυτού, που καταργούνται με την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο ή την αναμόρφωση της λόγω υπαγωγής της περιοχής στις διατάξεις του άρθρου 13, μπορεί μετά την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948, με την πράξη εφαρμογής να διατίθενται περαιτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 1772/1988, προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να ορίζονται η καταβολή της εισφοράς αυτής σε δόσεις, ο χρόνος έναρξης καταβολής των δόσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.}

 

6. Από την πρώτη σειρά της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 1337/1983 διαγράφεται η λέξη κρατικού. Οι παράγραφοι 8, 9 και 10 του ίδιου άρθρου 10 καταργούνται.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 1337/1983 προστίθενται τα εξής:

 

{Όποιος ιδιοκτήτης διαφωνεί ως προς το ισάξιο του παλαιού προς το νέο ακίνητο, που του δίνεται με την πράξη εφαρμογής, μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, όπως προβλέπεται από το νομοθετικό διάταγμα 797/1971, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 6 μηνών από την κύρωση της πράξης εφαρμογής, για να καθορισθεί δικαστικώς η αξία των ακινήτων, χωρίς στο διάστημα αυτό να αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.}

 

8. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου 12, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 1772/1988, προστίθενται τα εξής:

 

{Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τυχόν νέα ακίνητα από εισφορές γης που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής και δεν διατέθηκαν σύμφωνα με αυτήν. Τα ακίνητα αυτά καταλαμβάνονται από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος νομιμοποιείται να ασκήσει τα πιο πάνω δικαιώματα, φυλάσσονται από αυτόν και απαγορεύεται κάθε χρήση τους μέχρι την οριστική τους διάθεση για τους σκοπούς του άρθρου 8.}

 

9. Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 12 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κανονίζονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στον υπολογισμό της εισφοράς σε γη του νόμου 1337/1983 ή της επιβάρυνσης για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις στα κοινά όρια περιοχών με τα πιο πάνω διαφορετικά συστήματα υπολογισμού των υποχρεώσεων αυτών, όπως και τα θέματα που αναφέρονται στο συνυπολογισμό στην εισφορά σε γη των επιβαρύνσεων των ιδιοκτησιών στις οποίες τυχόν έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το νόμο 653/1977 (ΦΕΚ 214/Α/1977) για τη διάνοιξη οδών εκτός σχεδίου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορίζεται η υποκατάσταση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις από πράξεις αναλογισμού ή την πράξη εφαρμογής, να κανονίζεται ο τρόπος συμμετοχής στη συνεισφορά σε γη τμημάτων καταλαμβανόμενων από κοινόχρηστους χώρους ανάλογα με το αν κατεβλήθη γι αυτά ή όχι η σχετική αποζημίωση και γενικά κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για το συνδυασμό εφαρμογής των διαφόρων συστημάτων επιβαρύνσεων σε γη.}

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 1337/1983 προστίθενται τα εξής:

 

{Ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισμα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη, που βρίσκεται στα όρια της περιοχής του άρθρου αυτού, κατά την ημερομηνία έκδοσης του κατά το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου 2 προεδρικού διατάγματος, εφ' όσον αυτό προηγείται, ή του προεδρικού διατάγματος έγκρισης της σχετικής πολεοδομικής μελέτης.}

 

11. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του αυτού νόμου 1337/1983 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η πολεοδόμηση αυτή γίνεται με τις προϋποθέσεις ότι ο συνεταιρισμός ή ο οργανισμός.}

 

12. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της υπ' αριθμού 10/1988 πράξης υπουργικού συμβουλίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 1788/1988 Κύρωση της με αριθμό 10/1988 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 11/Α/1988) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/1988), προστίθενται τα εξής:

 

{Κατά των αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλονται τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους πρόστιμα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, μέσα σε 45 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη. Οι παραπάνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις του κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.}

 

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται διακριτικά σήματα αναγνώρισης αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 και την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του νόμου 1882/1990 Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 43/Α/1990), όπως ισχύει κάθε φορά και άλλων κατηγοριών αυτοκινήτων, ανάλογα με τα καύσιμα που χρησιμοποιούν και τους ρύπους που προκαλούν. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται επίσης η μορφή του σήματος, ο τρόπος και διαδικασία προμήθειάς τους από τους ενδιαφερόμενους, η θέση του αυτοκινήτου, στην οποία τίθεται το σήμα αυτό υποχρεωτικά, διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν φέρει το σχετικό σήμα και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

14. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 1337/1983 προστίθεται η εξής παράγραφος 7, η δε παράγραφος 7 αριθμείται ως παράγραφος 8:

 

{7. Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 2,4 ο συντελεστής δόμησης και του 14 ο συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης στις περιοχές επεκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος, όπως ισχύει, στις οποίες προβλέπονται χρήσεις γης σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 του προεδρικού διατάγματος της 23-02-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987), όπως ισχύει κάθε φορά, ή τα άρθρα 6 και 7 του προεδρικού διατάγματος 81/1980 Περί ειδικών χρήσεων γης και ανώτατων μεγεθών επιτρεπόμενης εκμετάλλευσης οικοδομήσιμων χώρων (ΦΕΚ 27/Α/1980).}

 

15. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο συντελεστής δόμησης για τις βιομηχανικές δραστηριότητες δε μπορεί να υπερβαίνει το 2,4 και ο συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης το 14 και για τις τουριστικές δραστηριότητες ο συντελεστής δόμησης το 0,6.}

 

16. Στο τέλος του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής:

 

{Επίσης με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. μπορεί να εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για την πολεοδόμηση ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων γενικών πολεοδομικών σχεδίων ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 καθώς και να ορίζονται γενικώς οι όροι και περιορισμοί δόμησής τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.