Απόφαση 56034/89

Απόφαση 56034/1989: Τροποποίηση της 58779/1988 (ΦΕΚ 592/Δ/1988) απόφασης του Νομάρχη Χαλκιδικής μόνο ως προς τα όρια του οικισμού Νικήτης - Αγίας Βαρβάρας - Αγίου Γεωργίου κάτω των 2.000 κατοίκων και τροποποίηση της 60028/1988 (ΦΕΚ 760/Δ/1988) απόφασης του Νομάρχη Χαλκιδικής περί αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών ... Νικήτης ... κ.τ.λ.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 56034/1989: Τροποποίηση της 58779/1988 (ΦΕΚ 592/Δ/1988) απόφασης του Νομάρχη Χαλκιδικής μόνο ως προς τα όρια του οικισμού Νικήτης - Αγίας Βαρβάρας - Αγίου Γεωργίου κάτω των 2.000 κατοίκων και τροποποίηση της 60028/1988 (ΦΕΚ 760/Δ/1988) απόφασης του Νομάρχη Χαλκιδικής περί αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών ... Νικήτης ... κ.τ.λ., (ΦΕΚ 186/Δ/1989), 30-03-1989.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Την οίκοθεν 58779/1988 (ΦΕΚ 592/Δ/1988) απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής περί καθορισμού κατηγοριών και ορίων ... Νικήτης κ.τ.λ. κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 8 παράγραφος 1 και 85Α.

 

4. Την 60028/1988 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής περί αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών σε τμήματα του οικισμού Νικήτης κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής (ΦΕΚ 770/Δ/1988).

 

5. Την 4/1989 απόφαση - γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νικήτης.

 

6. Τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στην 6η συνεδρίαση στις 10-03-1989, που κατά πλειοψηφία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης των ορίων και υπέρ της τροποποίησης της απόφασης της αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών, αποφασίζουμε:

 

1. Τροποποιούμε την οίκοθεν 58779/1988 απόφασή μας (ΦΕΚ 592/Δ/1988), μόνο όσον αφορά τα όρια του οικισμού Νικήτης κάτω των 2.000 κατοίκων και στα σημεία II, IIΑ, IIΒ, IIΓ, II του Τομέα Α2, όπως φαίνονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφασή μας.

 

2. Επίσης η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που ισχύει με την 60028/1988 απόφασή μας (ΦΕΚ 760/Δ/1988), θα ισχύει μέσα στα όρια του πιο πάνω οικισμού,όπως τροποποιούνται με την παρούσα απόφασή μας.

 

Το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή σε κλίμακα 1:5.000, θα τοιχοκολληθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής στο διάδρομο της Υπηρεσίας μας επί 20 μέρες αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 20-03-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.