Απόφαση 57119/91

Απόφαση 57119/1991: Αποχαρακτηρισμός κατηγοριοποίησης τμήματος οικισμού Νικήτης νομού Χαλκιδικής κάτω των 2000 κατοίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 57119/1991: Αποχαρακτηρισμός κατηγοριοποίησης τμήματος οικισμού Νικήτης νομού Χαλκιδικής κάτω των 2000 κατοίκων, (ΦΕΚ 28/Δ/1991), 28-01-1991.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί του τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 293/Δ/1989) τροποποίηση των από 24-04-1985 και από 25-04-1989 προεδρικών διαταγμάτων.

 

4. Την 74/1989 και 74/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νικήτης.

 

5. Το 1349/1990 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Θεσσαλονίκης.

 

6. Τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής στην συνεδρίαση 6η στις 11-05-1990 θέμα 8ο.

 

7. Τις 58779/1988 και 56034/1989 αποφάσεις μας περί κατηγοριοποίησης και οριοθέτησης οικισμού Νικήτης ..., αποφασίζουμε:

 

Αποχαρακτηρίζεται η κατηγοριοποίηση που αφορά τα τμήματα του οικισμού Νικήτης κάτω των 2000 κατοίκων:

 

α) 1, 2, 3, 4, 5 (Τομέας Α1)

β) 6, 7, 8, 9, 11, 11', 12', 12, 13, 14, 15, 16, 16', 17, και 18 (Τομέας Α2)

γ) 7, 8, 9, 10, 19, 20, 28, 7 (Τομέας Α3)

 

και συγκεκριμένα όπως αυτά φαίνονται στο χάρτη 1:5000 που συνοδεύει την 56034/1989 απόφασή μας περί οριοθέτησης του οικισμού Νικήτης από αξιόλογα σε αδιάφορα επειδή τα μορφολογικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά τους δεν συγκροτούν σύνολο ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος (πρόσφατη δόμηση).

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 58779/1988 και 56034/1989 προηγούμενες αποφάσεις μας.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 10-01-1991

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.