Απόφαση 571/16

Απόφαση 571/2016: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 571/2016: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας, (ΦΕΚ 237/Β/2016), 09-02-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παράγραφος Ι του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 136/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν.

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 και τις όμοιες του άρθρου 28 του νόμου 4325/2015, καθώς και την πράξη 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) του Υπουργικού Συμβουλίου περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 13504/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 2905/Β/2011), με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 14963/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 2917/Β/2014), περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας.

 

8. Την υπ' αριθμόν 274/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

 

9. Την υπ' αριθμόν 76/2015 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Νομού Λασιθίου, με το οποίο παρέχεται η θετική του γνωμοδότηση για την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 438/2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας, με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικής πίστωσης στους Κ.Α.Ε. 6011, 6012, 6021, 6031, 6051, 6052, και 6056 των υπηρεσιών 00, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 και 70 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Ιεράπετρας και ότι θα υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς των επόμενων οικονομικών του Δήμου, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας, ο οποίος έχει πλέον ως εξής:

 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ιεράπετρας

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Κεφάλαιο 1.1

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 1.2

 

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Κεφάλαιο 2.1 Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών.

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

 

Ενότητα Β: Επιτελικές Υπηρεσίες

 

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 

Ενότητα ΣΤ: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 19: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 20: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων.

Άρθρο 21: Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 22: Ειδικές θέσεις

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 28: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 25-01-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.