Απόφαση 57579/89

Απόφαση 57579/1989: Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Χανιώτης κάτω των 2000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 57579/1989: Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Χανιώτης κάτω των 2000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 561/Δ/1989), 11-09-1989.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κωμών του Κράτους όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 42 αυτού.

 

3. Το νόμο 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) περί διοικητικής αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

4. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

5. Τον νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

6. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί καθορισμού των ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

7. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) περί πολεοδόμησης - επέκτασης οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων όπως ισχύει.

 

8. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως σχεδίων πόλεων και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

9. Την Γ17811/1987 (ΦΕΚ 219/Δ/1987) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί καταργήσεως των υπ' αριθμών Ε15687/1973 και Ε13719/1976 αποφάσεών του.

 

10. Την με αριθμό οίκοθεν 55254/1988 (ΦΕΚ 128/Δ/1988) περί καθορισμού κατηγοριών - ορίων κ.λ.π. οικισμού Χανιώτης κάτω των 2000 κατοίκων.

 

11. Τις με αριθμούς 63/1988 και 63/1988 αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Χανιώτης.

 

12. Τις με αριθμούς 9/1989 και 14/1989 γνωμοδοτήσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνουμε το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού Χανιώτης όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα χρωματισμένο σε 1 πινακίδα σε κλίμακα 1:1000 και συντάχθηκε από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Νίκο Ζάχο (Μελετητή αριθμός μητρώου 3431) μετά από ανάθεση της Κοινότητας Χανιώτης.

 

Β. Καθορίζουμε όρους και περιορισμούς δόμησης όπως αυτοί ισχύουν στην υπ' αριθμόν οίκοθεν 55254/1988 (ΦΕΚ 128/Δ/1988) απόφασή μας περί καθορισμού κατηγοριών - ορίων κ.λ.π. ... οικισμού Χανιώτης κάτω των 2000 κατοίκων.

 

Γ. Επίσης υποχρεωτική έγκριση από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου πριν την έκδοση οικοδομικών αδειών.

 

Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός).

 

Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν ή μελέτες που υποβλήθηκαν στην αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία για έκδοση οικοδομικών αδειών μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής εκτελούνται όπως εκδόθηκαν με τις προϊσχύουσες διατάξεις βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν.

 

Το χρωματισμένο τοπογραφικό διάγραμμα 1 πινακίδα σε κλίμακα 1:1000, που συνοδεύει την απόφαση αυτή, θα τοιχοκολληθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής, στο διάδρομο της Υπηρεσίας μας επί 20 μέρες, αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 30-08-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.