Απόφαση 58688/86

Απόφαση 58688/1986: Καθορισμός κατηγοριών ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Αγίου Παντελεήμονα - Βατοπεδίου - Σημάντρων - Λακκώματος - Νέας Τενέδου του νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 58688/1986: Καθορισμός κατηγοριών ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Αγίου Παντελεήμονα - Βατοπεδίου - Σημάντρων - Λακκώματος - Νέας Τενέδου του νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 1310/Δ/1986), 31-12-1986.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών Δούμα Δημήτρη - Αρχιτέκτονα και Γκουλγκουτίνα Βασίλη - Τοπογράφου στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

 

5. Τις αποφάσεις των Κοινοτικών συμβουλίων για τους οικισμούς.

 

α) 29/1985 του οικισμού Αγίου Παντελεήμονα,

β) 41/1985 του οικισμού Ορμύλιας,

γ) 44/1985 του οικισμού Σημάντρων,

δ) 5/1986 του οικισμού Λακκώματος,

ε) 30/1985 του οικισμού Νέας Τενέδου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 10/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τους παραπάνω οικισμούς οι οποίοι δεν είναι περιαστικοί, παραλιακοί ή τουριστικοί σε κατηγορίες ως εξής:

 

α) Τον οικισμό Βατοπεδίου σαν αδιάφορο, μεσαίο, δυναμικό, συνεκτικό.

β) Τον οικισμό Άγιο Παντελεήμονα σαν αδιάφορο, στάσιμο, μεσαίο, συνεκτικό.

γ) Τον οικισμό Σημάντρων σαν αδιάφορο, μεγάλο, δυναμικό, συνεκτικό.

δ) Τον οικισμό Λακκώματος σαν αδιάφορο, μεγάλο, δυναμικό, συνεκτικό.

ε) Τον οικισμό Νέας Τενέδου σαν αδιάφορο, μεσαίο, δυναμικό, συνεκτικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικισμό Αγίου Παντελεήμονα βλέπε υπ' αριθμόν 56397/1989 απόφαση (ΦΕΚ 561/Δ/1989).

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Αγίου Παντελεήμονα, Βατοπεδίου, Σημάντρων, Λακκώματος, Νέας Τενέδου του Νομού μας με στοιχεία 1, 2, 3 ...ν όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

ΙΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών αυτών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και αρτιότητα γηπέδου.

 

α. Για τον οικισμό Βατοπεδίου 1.000 m2.

β. Για τον οικισμό Λακκώματος 600 m2.

γ. Για τον οικισμό Αγίου Παντελεήμονα 500 m2.

δ. Για τους οικισμούς Νέας Τενέδου και Σημάντρων για μεν τα γήπεδα εντός του συνεκτικού τμήματος αρτιότητα 600 m2 για δε τα γήπεδα εντός του ορίου και έξω από το συνεκτικό τμήμα αρτιότητα 1.000 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικισμό Λακκώματος βλέπε υπ' αριθμόν 57582/1989 απόφαση (ΦΕΚ 688/Δ/1989).

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Για τους παραπάνω οικισμούς τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στις αντίστοιχες καρτέλες που συνοδεύουν την παρούσα.

 

ΙV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η απόφαση αυτή με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών και τις καρτέλες που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της.

 

a.58688.86

 

Πολύγυρος, 17-09-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.