Απόφαση 5966/88

Απόφαση ΤΠ/5966/1988: Καθορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους οικοδομών στο τμήμα του οικισμού Αμαλιάπολης με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, της Κοινότητας Αμαλιάπολης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/5966/1988: Καθορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους οικοδομών στο τμήμα του οικισμού Αμαλιάπολης με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, της Κοινότητας Αμαλιάπολης, (ΦΕΚ 260/Δ/1988), 28-03-1988.

 

Ο Νομάρχης Μαγνησίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις:

 

1. Του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

2. Του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 712/1970 περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού Δημοσίων Έργων αρμοδιοτήτων όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

3. Του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητες κ.λ.π. και του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων.

 

4. Του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών κ.λ.π. όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

5. Του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 28 αυτού.

 

6. Την 8152/1986 απόφασή μας περί καθορισμού ορίων, διάκρισης και κατάταξης σε κατηγορία και καθορισμού αρτιότητας οικοπέδων του οικισμού Αμαλιάπολης της Κοινότητας Αμαλιάπολης.

 

7. Την 11/1987 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Αμαλιάπολης.

 

8. Τις πράξεις 29/1987 θέμα 14ο και 1/1988 θέμα 6ο του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Μαγνησίας με τις οποίες γνωμοδοτεί για τον καθορισμό μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των οικοδομών που ανεγείρονται στο τμήμα του οικισμού Αμαλιάπολης με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών που ανεγείρονται στο τμήμα του οικισμού Αμαλιάπολης όπου ισχύει το με από [ΒΔ] 12-12-1947 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 290/Α/1947) εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 10 m.

 

Σε περίπτωση κατασκευής στέγης, το πιο πάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 1.5 m.

 

Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ισχύει η παράγραφος 2)δ του άρθρου 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Για τη μέτρηση του μέγιστου ύψους του κτιρίου, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

Δεν ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 9 παράγραφοι 7 και 16 του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

 

Βόλος, 02-03-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.