Απόφαση 6053/95 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις και κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Για κάθε χρήση έχουν εφαρμογή εκτός από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος οι ειδικές γι' αυτή διατάξεις.

 

β. Χρήσεις που υπάρχουν κατά την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος επιτρέπεται να συνεχίσουν να λειτουργούν, κατά παρέκκλιση και χωρίς δικαίωμα επέκτασης, μόνο εφ' όσον διαθέτουν νόμιμη άδεια, κατάλληλο γι' αυτές χώρο, όπως ορίζουν οι σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις, δεν υπάγονται στις κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τις οποίες ισχύουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις και αποτελούν παράγοντα επικινδυνότητας και πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και ιδιαίτερα την κατοικία.

 

γ. Διακόπτεται προσωρινά ή οριστικά η λειτουργία οποιασδήποτε χρήσης, που άσχετα από το είδος της, το μέγεθός της, την ονομασία της, αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον και ιδιαίτερα τις ώρες κοινής ησυχίας. Η απαγόρευση επιβάλλεται σε περίπτωση οποιασδήποτε της όχλησης κατοικίας ανεξάρτητα αν αυτή προκαλείται από τις εγκαταστάσεις των χώρων ή το προσωπικό ή την πλατεία (μεγάφωνα, μικρόφωνα, ενισχυτές, μουσικά συγκροτήματα, προσέλευση ή αποχώρηση πελατών, κυκλοφοριακά προβλήματα, σκουπίδια, κατάληψη πεζοδρομίου - πεζόδρομου ή δρόμου) με την διαδικασία των παραγράφων θ και ι.

 

δ. Επιτρέπεται κατόπιν εγκρίσεως του Δήμου η εφ' άπαξ μεταβίβαση χρήσεων που υφίστανται με νόμιμη άδεια και δεν επιτρέπονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης ή θανάτου.

 

ε. Σε χώρο που απαγορεύεται από το παρόν διάταγμα η σχετική χρήση, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης, εφ' όσον πληρούνται οι ειδικές για την εγκατάσταση και χρήση διατάξεις και κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχει εκδοθεί άδεια έναρξης άσκησης επιτηδεύματος ή έχει εκδοθεί άδεια της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου.

 

στ. Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μια τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος, με χρήσεις μη συμβατές με τα προβλεπόμενα για κάθε άνω ζώνη, εφ' όσον η άδεια λειτουργίας τους βρίσκεται σε ισχύ. Επιτρέπεται επίσης και η ανανέωση της άδειας για το διάστημα της ίδιας τριετίας.

 

ζ. Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των λοιπών καταστημάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος, για μια τριετία από την δημοσίευση του παρόντος, με χρήσεις μη συμβατές με τα προβλεπόμενα για κάθε ως άνω ζώνη, εφ' όσον η άδεια λειτουργίας τους βρίσκεται σε ισχύ. Επιτρέπεται επίσης και η ανανέωση της άδειας για το διάστημα της ίδιας τριετίας.

 

η. Για την εγκατάσταση νέας χρήσης ή συνέχιση της υπάρχουσας με νέο ιδιοκτήτη, εφόσον δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός της κατοικίας, απαιτείται προέγκριση από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου, είτε απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας για την εγκατάσταση αυτή είτε όχι. Η προέγκριση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από οδηγίες, μετά την εκτέλεση των οποίων δίνεται η οριστική έγκριση. Ο Δήμος, μετά από διερεύνηση των δεδομένων του άμεσου περιβάλλοντος, έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την έγκριση των ζητούμενων χρήσεων και κατ' επέκταση την χορήγηση της ζητούμενης άδειας.

 

θ. Το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του, όχληση προκαλούμενη με οποιοδήποτε τρόπο από υφιστάμενες χρήσεις, ζητάει κατά περίπτωση ή κατά περιοχή στοιχεία προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης, το μέγεθος και το είδος της όχλησης και επιβάλλει όρους. Εφ' όσον η όχληση αυτή αφορά ηχητική ή περιβαλλοντική ρύπανση, επιβάλλεται άμεση συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη προσθέτων μέτρων, ορίζεται προθεσμία 40 ημερολογιακών ημερών για τη συμμόρφωση, μετά από τη διαπίστωση της οποίας επιτρέπεται η επανάληψη της λειτουργίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και του Δήμου αποφασίζει για το άμεσο κλείσιμο της οχλούσας επιχείρησης.

 

ι. Στις περιπτώσεις καταστρατήγησης ή παραβίασης επιτρεπομένων χρήσεων επιβάλλεται η σφράγιση του ακινήτου σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 44242/2361/1989 του Υπουργού Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 380/Β/1989) και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται για τις παραπάνω περιοχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η νέα σφράγιση είναι οριστική.

 

ι)α. Κάθε δόμηση ή δομική εργασία στην περιοχή είναι επιτρεπτή μόνο εφ' όσον προβλέπεται ή είναι σύμφωνη προς τις ειδικές χρήσεις που επιτρέπονται σε αυτή την περιοχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.