Απόφαση 6053/95

Απόφαση 6053/1995: Τροποποίηση όρων δομήσεως και καθορισμός χρήσεων γης σε οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής 95 του Δήμου Αθηναίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6053/1995: Τροποποίηση όρων δομήσεως και καθορισμός χρήσεων γης σε οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής 95 του Δήμου Αθηναίων, (ΦΕΚ 213/Δ/1995), 07-04-1995.

 

Ο Νομάρχης Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1, παράγραφος 1 (εδάφιο 1).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ.

 

5. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, συγχώνευση και μετεγκατάσταση βιομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής και των νήσων Σαλαμίνας και Αίγινας.

 

7. Την υπουργική απόφαση Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών.

 

8. Την υπ' αριθμόν 1153/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

 

9. Την υπ' αριθμόν 1 της 31ης συνεδρίασης στις 18-11-1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, Νομαρχίας Αθηνών.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρουάρθρου 29Α στο νόμο 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και από το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

11. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2273/1994, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση των όρων δόμησης και τον καθορισμό χρήσεων γης στα οικοδομικά τετράγωνα 125, 127, 128, 129, 129Α, 130, 131, 131Α, 132, 133, 134, 135, 135Α, 136, 137, 137Α, 140, 141, 142, 142Α, 143, 144, 154, 146, 147, 148, 149, 150, 151, και 152 περιοχής 95 του Δήμου Αθηναίων όπως φαίνεται στα 2 τοπογραφικά διατάγματα 1:2000, που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και δημοσιεύονται μαζί της και ειδικότερα:

 

a.6053.95

 

Α. Όροι δόμησης

 

Καθορίζονται 6 τομείς. Ο συντελεστής δομήσεως παραμένει ως έχει και ελέγχεται το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος με αύξηση της ανώτατης επιτρεπόμενης κάλυψης των οικοπέδων.

 

Αναλυτικά:

 

ΤΟΜΕΑΣ 5Α

 

Ορίζεται συντελεστής δόμησης 3, ανώτατη επιτρεπόμενη κάλυψη 70%, αριθμός ορόφων 5 και ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος 19.2 m.

 

ΤΟΜΕΑΣ 5Β

 

Ορίζεται συντελεστής δόμησης 2, ανώτατη επιτρεπόμενη κάλυψη 50%, αριθμός ορόφων 5 και ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος 19.2 m.

 

ΤΟΜΕΑΣ 4Α

 

Ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,6, ανώτατη επιτρεπόμενη κάλυψη 50% αριθμός ορόφων 4 και ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος 16 m.

 

ΤΟΜΕΑΣ 4Β

 

Ορίζεται συντελεστής δόμησης 2, ανώτατη επιτρεπόμενη κάλυψη 60%, αριθμός ορόφων 4 και ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος 16 m.

 

ΤΟΜΕΑΣ 3Α

 

Ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,6, ανώτατη επιτρεπόμενη κάλυψη 60%, αριθμός ορόφων 3 και ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος 12.8 m.

 

ΤΟΜΕΑΣ 3Β

 

Ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,6, ανώτατη επιτρεπόμενη κάλυψη 70%, αριθμός ορόφων 3 και ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος 12.8 m.

 

Β. Χρήσεις γης

 

Καθορισμός χρήσεων γης στη συνοικία Προμπονά (γειτονιές Προμπονά και Αλυσίδα) του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών

 

Άρθρο 1: Περιοχή ισχύος και σκοπός της απόφασης

Άρθρο 2: Κατηγορίες ζωνών χρήσεως

Άρθρο 3: Ζώνες αμιγούς κατοικίας

Άρθρο 4: Ζώνες γενικής κατοικίας

Άρθρο 5: Ζώνες τοπικού κέντρου

Άρθρο 6: Ελεύθεροι χώροι

Άρθρο 7: Ειδικές ρυθμίσεις για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 8: Διατηρούμενες χρήσεις

Άρθρο 9: Πρόσθετοι περιορισμοί και ορισμοί

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις και κυρώσεις

Άρθρο 11: Επιβολή όρων και περιορισμών τοποθέτησης διαφημίσεων, φωτεινών και μη επιγραφών επί των όψεων των κτιρίων

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-02-1995

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.