Απόφαση 629/16

Απόφαση 629/2016: Επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών τμήματος χειμάρρου στον οικισμό Σελέρου του Δήμου Αβδήρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 629/2016: Επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών τμήματος χειμάρρου στον οικισμό Σελέρου του Δήμου Αβδήρων, (ΦΕΚ 80/Δ/2016), 04-04-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα....

 

5. Την με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

7. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ39682/2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου με θέμα Υποχρεωτική (από 01-07-2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

11. Το με 135236/Ξ-ΔΤΕ-4959/30-10-2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 3931/06-11-2015) διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας, φάκελος για οριοθέτηση τμήματος του ρέματος στον οικισμό Σελέρου στο Δήμο Αβδήρων, με θεωρημένη, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ξάνθης, Οριστική Υδρολογική Μελέτη (με προτεινόμενες οριογραμμές να ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη).

 

12. Το απόσπασμα από το πρακτικό της από 28-09-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων, με τη θετική, ως προς την οριοθέτηση, γνωμοδότηση.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3931/07-12-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 471/15-02-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 628/22-02-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο οποίο αναφέρει ότι δεν περιλαμβάνονται περιορισμοί ή δεσμεύσεις σχετικά με το προς οριοθέτηση ρέμα.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 154824/25-01-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 286/27-01-2016) έγγραφο του Δασαρχείου Ξάνθης στο οποίο αναφέρεται η εξεταζόμενη έκταση δεν προστατεύεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως μη δασική...

 

16. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 4197/10-01-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 629/22-02-2016) θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές του τμήματος του ρέματος στον οικισμό Σελέρου του Δήμου Αβδήρων σε συνολικό μήκος 1477,39 m, όπως αυτές αποτυπώνονται στις Οριζοντιογραφίες (Σ3.1, Σ3.2, Σ3.3), που συνοδεύουν την παρούσα, κλίμακας 1:500, του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Ασημίδη Ν. Βασιλείου και σύμφωνα με την Υδρολογική Μελέτη που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων, (σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87) γίνεται με αρχή τα σημεία:

 

Α1 (Χ=583701.52, Υ=4552012.23), και Δ1 (Χ=583721.87, Υ=4552012.32)

 

και πέρας τα σημεία:

 

Α47 (Χ=583615.27, Υ=4553432.70) και Δ47 (Χ=583630.61, Υ=4553437.43).

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή, μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.629.16

 

Θεσσαλονίκη, 03-03-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.