Απόφαση 656/14 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων περί όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις κάτωθι αναφερόμενες διατάξεις που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας:

 

1. Στο τέλος του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 595/1984, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με την αίτηση για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας, υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη παράγραφο 4 του άρθρου 26 του παρόντος, οπότε χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας μετά των υφισταμένων τροποποιήσεων.}

 

2. Στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981) όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 18, ως εξής:

 

{18. Στις περιπτώσεις λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, όπου σε όμορο οικόπεδο λειτουργεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, πλην πρατηρίου Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παραγράφου 7 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, με εξαίρεση αμιγές πρατήριο υγραερίου (LPG), ή αμιγές πρατήριο πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή μικτό πρατήριο υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), επιτρέπεται η επικοινωνία του οικοπέδου του με αυτό του πρατηρίου, τούτου επιτυγχανόμενου μέσω της μερικής κατάργησης της περίφραξης στο κοινό τους όριο, επί μήκους 6 m από το άκρο της ρυμοτομικής γραμμής, για τη χάραξη και κατασκευή ασφαλτοστρωμένης εσωτερικής διόδου επικοινωνίας κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε η ανωτέρω αναφερόμενη όμορη επιχείρηση και το λειτουργούν πρατήριο υγρών καυσίμων να έχουν, είτε τις υφιστάμενες προσπελάσεις των, είτε κοινή σύνδεση με την έμπροσθεν αυτών οδό (ή οδούς), δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της.

 

Στη περίπτωση αυτή, για την έγκριση των ανωτέρω, υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση του εκμεταλλευτή του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Τεχνική έκθεση, σε 5 αντίγραφα, του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία αναφέρεται στην επερχόμενη μεταβολή στο κοινό όριο του πρατηρίου και της όμορης αυτού ιδιοκτησίας, που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης.

 

β) Σχεδιάγραμμα γενικής διάταξης σε 5 αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο εκτός του οικοπέδου του πρατηρίου υγρών καυσίμων απεικονίζεται και το όμορο αυτού ακίνητο το οποίο κάνει χρήση της υπόψη διάταξης, μέσω της κατασκευής εσωτερικής διόδου επικοινωνίας τους.

 

Επίσης, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα εμφαίνεται, πλέον της οριζοντιογραφίας της χάραξης της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των παραπάνω ακινήτων και η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση αυτής, ιδιαίτερα αυτή που πρέπει να τοποθετηθεί προ της εισόδου / διέλευσής της από την όμορη του πρατηρίου επιχείρηση στο οικόπεδο του πρατηρίου ή και αντιστρόφως.

 

Τέλος, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα απεικονίζονται και σχέδια λεπτομερειών, κατάλληλης κλίμακας της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας, όπως μηκοτομή και κατά πλάτος τομές αυτής.

 

γ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η συναίνεση του εκμεταλλευτή της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο οικόπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών καυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των ακινήτων τους.

 

δ) Έγκριση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, η οποία έχει χορηγήσει τις αρχικές εγκρίσεις κυκλοφοριακής προσπέλασης του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, που επιθυμεί να ενταχθεί στις διατάξεις της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει επίσης και την έγκριση της υποχρεωτικής εγκατάστασης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την ομαλή ρύθμιση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας κατά μήκος της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας και ιδιαίτερα στην προ της εισόδου / διέλευσης αυτής, από το πρατήριο υγρών καυσίμων προς την όμορη αυτού επιχείρηση ή αντιστρόφως.

 

ε) Έγκριση της, κατά περίπτωση, αδειοδοτούσας αρχής της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο οικόπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών καυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των ακινήτων τους, με το οικόπεδο του πρατηρίου υγρών καυσίμων ή εναλλακτικά, σχετική Βεβαίωση της αδειοδοτούσας, την όμορη δραστηριότητα, αρχής στην οποία να αναγράφεται ότι συμφωνεί για την ανωτέρω κυκλοφοριακή προσπέλαση του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης.

 

Έπειτα από την υποβολή και εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, χορηγείται η σχετική έγκριση, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι πλήρη, ορθά και πληρούν τις κείμενες διατάξεις.

 

Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεών του, με την υποβολή αίτησης που θα συνοδεύεται από:

 

α) Νέο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από τη πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.

 

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που επέβλεψε την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας και του προεδρικού διατάγματος 1224/1981, όπως ισχύει.

 

γ) Άδεια μερικής κατεδάφισης της τυχόν υπάρχουσας περίφραξης του πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, η οποία είχε εκδώσει την άδεια δόμησής της ή την οικοδομική άδεια του πρατηρίου.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1)στ του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, όπου σε όμορο γήπεδο λειτουργεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, πλην πρατηρίου Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παραγράφου 7 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, με εξαίρεση αμιγή πρατήρια υγραερίου (LPG), ή αμιγή πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή μικτά πρατήρια υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), επιτρέπεται η επικοινωνία του γηπέδου του με αυτό του πρατηρίου, τούτου επιτυγχανόμενου μέσω της μερικής κατάργησης της περίφραξης στο κοινό τους όριο, επί μήκους 6 m από το άκρο της ρυμοτομικής γραμμής, ή κατ' εξαίρεση και σε άλλη θέση αν από την όλη διάταξη του περιβάλλοντος χώρου αντικειμενικά αυτό είναι ανέφικτο, για τη χάραξη και κατασκευή ασφαλτοστρωμένης εσωτερικής διόδου επικοινωνίας κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε η ανωτέρω αναφερόμενη όμορη επιχείρηση και το λειτουργούν πρατήριο υγρών καυσίμων να έχουν, είτε τις υφιστάμενες προσπελάσεις των, είτε κοινή σύνδεση με την έμπροσθεν αυτών οδό (ή οδούς), δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της.

 

Στη περίπτωση αυτή, για την έγκριση των ανωτέρω, υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση του εκμεταλλευτή του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Τεχνική έκθεση, σε 5 αντίγραφα, του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία αναφέρεται στην επερχόμενη μεταβολή στο κοινό όριο του πρατηρίου και της όμορης αυτού ιδιοκτησίας που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης.

 

β) Σχεδιάγραμμα γενικής διάταξης σε 5 αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο εκτός του γηπέδου του πρατηρίου υγρών καυσίμων απεικονίζεται και το όμορο αυτού ακίνητο το οποίο κάνει χρήση της υπόψη διάταξης μέσω της κατασκευής εσωτερικής διόδου επικοινωνίας τους. Επίσης, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα εμφαίνεται, πλέον της οριζοντιογραφίας της χάραξης της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των παραπάνω ακινήτων και η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση αυτής, ιδιαίτερα αυτή που πρέπει να τοποθετηθεί προ της εισόδου/διέλευσής της από την όμορη του πρατηρίου επιχείρηση στο γήπεδο του πρατηρίου ή και αντιστρόφως. Τέλος, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα απεικονίζονται και σχέδια λεπτομερειών, κατάλληλης κλίμακας της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας, όπως μηκοτομή και κατά πλάτος τομές αυτής.

 

γ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η συναίνεση του εκμεταλλευτή της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο γήπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών καυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των ακινήτων τους.

 

δ) Έγκριση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, η οποία έχει χορηγήσει τις αρχικές εγκρίσεις κυκλοφοριακής προσπέλασης του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, που επιθυμεί να ενταχθεί στις διατάξεις της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει επίσης και την έγκριση της υποχρεωτικής εγκατάστασης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την ομαλή ρύθμιση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας κατά μήκος της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας και ιδιαίτερα στην προ της εισόδου / διέλευσης αυτής, από το πρατήριο υγρών καυσίμων προς την όμορη αυτού επιχείρηση ή και αντιστρόφως.

 

ε) Έγκριση της, κατά περίπτωση, αδειοδοτούσας αρχής της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο γήπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών καυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των ακινήτων τους, με το γήπεδο του πρατηρίου υγρών καυσίμων ή εναλλακτικά, σχετική Βεβαίωση της αδειοδοτούσας, την όμορη δραστηριότητα, αρχής στην οποία να αναγράφεται ότι συμφωνεί για την ανωτέρω κυκλοφοριακή προσπέλαση του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης.

 

Έπειτα από την υποβολή και εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, χορηγείται η σχετική έγκριση, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι πλήρη, ορθά και πληρούν τις κείμενες διατάξεις.

 

Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεών του, με την υποβολή αίτησης που θα συνοδεύεται από:

 

α) Νέο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από τη πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.

 

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που επέβλεψε την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας και του βασιλικού διατάγματος 465/1970, όπως ισχύει.

 

γ) Άδεια μερικής κατεδάφισης της υπάρχουσας περίφραξης του πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, η οποία είχε εκδώσει την άδεια δόμησής της ή την οικοδομική άδεια του πρατηρίου.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις λειτουργούντος μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, όπου σε όμορο οικόπεδο ή γήπεδο λειτουργεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, πλην πρατηρίου Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παραγράφου 7 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, επιτρέπεται η επικοινωνία του οικοπέδου ή γηπέδου του με αυτό του πρατηρίου, διαμέσου της μερικής κατάργησης της περίφραξης στο κοινό τους όριο, επί μήκους είτε 6 m από το προς την έμπροσθεν αυτών οδό (ή οδούς) όριο των οικοπέδων ή γηπέδων τους, είτε από το άκρο της ρυμοτομικής γραμμής, για τη χάραξη και κατασκευή ασφαλτοστρωμένης εσωτερικής διόδου επικοινωνίας κατάλληλων προδιαγραφών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε η ανωτέρω αναφερόμενη όμορη επιχείρηση και το μικτό ή αμιγές υγραερίου πρατήριο να έχουν, είτε τις υφιστάμενες προσπελάσεις των, είτε κοινή σύνδεση με την έμπροσθεν αυτών οδό (ή οδούς), δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της. Στη περίπτωση αυτή υποβάλλεται, στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, αίτηση του εκμεταλλευτή του μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Τεχνική έκθεση, σε 5 αντίγραφα, του υπεύθυνου κατά το νόμο Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία αναφέρεται στην επερχόμενη μεταβολή στο κοινό όριο του πρατηρίου και της όμορης αυτού ιδιοκτησίας που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης και επιπλέον, περιγράφει τα κάτωθι αναφερόμενα πρόσθετα αναγκαία πυροσβεστικά μέτρα για την ανίχνευση του υγραερίου (LPG) στο κοινό όριο της όμορης του πρατηρίου ιδιοκτησίας που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης:

 

1. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, επάνω από τον διανομέα του υγραερίου, αποτελούμενο από ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς και γενικό πίνακα πυρανίχνευσης, ο οποίος θα διαβιβάζει αυτόματα το σήμα ανίχνευσης πυρκαγιάς στον πλησιέστερο πυροσβεστικό σταθμό και θα ενεργοποιεί το σύστημα κατάσβεσης. Το εν λόγω σύστημα θα εγκρίνεται από την αρμόδια οικεία Πυροσβεστική υπηρεσία κατόπιν υποβολής σχετικής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

2. Εγκατάσταση συστήματος κατάσβεσης πυρκαγιάς, τοπικής εφαρμογής, κατάλληλου κατασβεστικού υλικού, επάνω από τον διανομέα υγραερίου, το οποίο θα λειτουργεί αυτόματα και χειροκίνητα.

 

3. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης μείγματος υγραερίου (τοποθέτηση ανιχνευτών υγραερίου - LPG), στο άνοιγμα επικοινωνίας μεταξύ του πρατηρίου και του όμορου αυτού οικοπέδου ή γηπέδων σε κατάλληλα προστατευμένα σημεία δεξιά - αριστερά του ανοίγματος (σύνολο 2 ανιχνευτές). Τοποθετούνται εκατέρωθεν του ανοίγματος σε 2 μόνιμους μεταλλικούς πασσάλους (πακτωμένους), κυκλικής ή τετραγωνικής διατομής βαμμένους κίτρινο-μαύρο, για λόγους στήριξης αλλά και με σκοπό τη προστασία τους. Το σύστημα των επιπρόσθετων ανιχνευτών θα διασυνδέεται και θα ενεργοποιεί το υπάρχον σύστημα ασφαλείας του υγραερίου και πιο συγκεκριμένα, οι υπόψη ανιχνευτές συνδέονται στον πίνακα ανίχνευσης διαρροών εκρηκτικών μιγμάτων της εγκατάστασης του υγραερίου.

 

Οι προδιαγραφές των ανιχνευτών θα είναι οι ακόλουθες:

 

Α. Θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές

 

Τάση τροφοδοσίας 12-24 VDC
Ρεύμα σε κατάσταση ηρεμίας 30 mA
Ρεύμα σε κατάσταση ενεργοποίησης 30 mA
Ευαισθησία 5 Βαθμοί Κελσίου ανά λεπτό
Όρια λειτουργίας: Θερμοκρασία -20° C ως και 70° C και υγρασία μικρότερη από 95%
Έκταση κάλυψης 25-30 m2.

 

Όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 60 °C δίνουν εντολή για κατάσβεση. Τοποθετούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 cm από τοίχο.

 

Β. Ανιχνευτές υγραερίου

 

Τάση τροφοδοσίας 12-24 V
Ρεύμα σε κατάσταση ηρεμίας 200 mA
Ρεύμα σε κατάσταση ενεργοποίησης 220 mA
Ευαισθησία: 10% υγραερίου κατ' όγκον
Όρια λειτουργίας: Θερμοκρασία -20° C ως και 70° C και υγρασία μικρότερη από 95%
Έκταση κάλυψης 25-30 m2.

 

4. Τοποθέτηση δύο πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 kg (Pa 6), εκατέρωθεν του ανοίγματος επικοινωνίας μεταξύ του πρατηρίου και της όμορης αυτού επιχείρησης που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης.

 

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας και η επιβολή πρόσθετων μέτρων, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων 4 πρόσθετων αναγκαίων πυροσβεστικών μέτρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητάς της, κατά τη χορήγηση του νέου Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.

 

β) Σχεδιάγραμμα γενικής διάταξης σε 5 αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο εκτός του οικοπέδου ή γηπέδου του μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου απεικονίζεται και το όμορο αυτού οικόπεδο ή γήπεδο και ειδικότερα αυτό το οποίο κάνει χρήση της υπόψη διάταξης μέσω της κατασκευής εσωτερικής διόδου επικοινωνίας τους. Επίσης, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα εμφαίνεται, πλέον της οριζοντιογραφίας της χάραξης της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των παραπάνω οικοπέδων ή γηπέδων και η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση αυτής, ιδιαίτερα αυτή που πρέπει να τοποθετηθεί προ της εισόδου / διέλευσής της από την όμορη του πρατηρίου επιχείρηση στο οικόπεδο ή γήπεδο του πρατηρίου ή και αντιστρόφως. Τέλος, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα απεικονίζονται και σχέδια λεπτομερειών, κατάλληλης κλίμακας της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας, όπως μηκοτομή και κατά πλάτος τομές αυτής.

 

γ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η συναίνεση του εκμεταλλευτή της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο οικόπεδο ή γήπεδο με αυτό του μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των οικοπέδων ή γηπέδων τους.

 

δ) Έγκριση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, η οποία έχει χορηγήσει τις αρχικές εγκρίσεις κυκλοφοριακής προσπέλασης του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου και της όμορης αυτού επιχείρησης, που επιθυμεί να ενταχθεί στις διατάξεις της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει επίσης και την έγκριση της υποχρεωτικής εγκατάστασης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την ομαλή ρύθμιση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας κατά μήκος της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας και ιδιαίτερα στην προ της εισόδου / διέλευσης αυτής, από το πρατήριο προς την όμορη αυτού επιχείρηση ή και αντιστρόφως.

 

ε) Έγκριση της, κατά περίπτωση, αδειοδοτούσας αρχής της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο οικόπεδο ή γήπεδο με αυτό του πρατηρίου, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των οικοπέδων ή γηπέδων τους, με το οικόπεδο ή γήπεδο του πρατηρίου ή εναλλακτικά, σχετική Βεβαίωση της αδειοδοτούσας, την όμορη δραστηριότητα, αρχής, στην οποία να αναγράφεται ότι συμφωνεί για την ανωτέρω κυκλοφοριακή προσπέλαση του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης.

 

Έπειτα από την υποβολή και εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, χορηγείται η σχετική έγκριση, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι πλήρη, ορθά και πληρούν τις κείμενες διατάξεις.

 

Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας, χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας του μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεών του, με την υποβολή αίτησης που θα συνοδεύεται από:

 

α) Νέο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από τη πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.

 

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που επέβλεψε την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λειτουργούντος και της όμορης αυτού επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας και του προεδρικού διατάγματος 595/1984, όπως ισχύει.

 

γ) Άδεια μερικής κατεδάφισης της υπάρχουσας περίφραξης του μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης η οποία είχε εκδώσει την άδεια δόμησής της ή την οικοδομική άδεια του πρατηρίου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 656/60/2014 απόφασης (ΦΕΚ 70/Β/2015).

 

 

5. Στη περίπτωση, καθ' οιονδήποτε χρόνο ιδρυθέντος / λειτουργούντος Πρατηρίου Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, εμπίπτοντος στην έννοια της παραγράφου 7 εδάφιο α' του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, όπου κατά το στάδιο της καθ' οιονδήποτε χρόνο εκδόσεως της άδειας ίδρυσης ή/και της άδειας λειτουργίας του, έλαβε χώρα παράλειψη ή λανθασμένη εκτίμηση της, αδειοδοτούσας αυτό, Υπηρεσίας, αναφορικά με τις κείμενες, τη περίοδο εκείνη, σχετικές αδειοδοτικές διατάξεις, όρους ή / και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του και εν συνεχεία, οι ανωτέρω διατάξεις, όροι ή/και προϋποθέσεις, ήρθησαν νομοθετικώς, εν όλω ή εν μέρει, έτσι ώστε κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας διάταξης ή κατά τον χρόνο διενέργειας αυτοψίας του οικείου Πρατηρίου από την αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του υπόψη πρατηρίου να πληρούν και τηρούν τις σχετικές κατά τον οικείο ανωτέρω χρόνο κείμενες διατάξεις, δεν ανακαλούνται οι χορηγηθείσες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του. Επιπλέον, οι χορηγηθείσες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας που εμπίπτουν στην έννοια της παραγράφου 7 εδάφιο α' του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, που έχουν τυχόν ανακληθεί για τον ως άνω λόγο, επαναφέρονται σε ισχύ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.