Νόμος 4070/12 - Άρθρο 114

Άρθρο 114


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 3897/2010 που έχει προστεθεί στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 (ΦΕΚ 91/Α/1970), τροποποιείται ως εξής:

 

{Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, συνεργείων οχημάτων, πλυντηρίων - λιπαντηρίων και χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ και αυτών που υπάγονται στο νόμο 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Επιχειρήσεών τους που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων παραμένουν και λειτουργούν ως έχουν, επί 5 έτη από την ισχύ του παρόντος, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των εφεξής ιδρυομένων εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων των παραπάνω αναφερόμενων εταιρειών, καθώς και η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων στις διατάξεις αυτής.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ. Επιτρέπεται η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων ασχολουμένων με τη τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων υγραερίου αυτοκινήτων, βάσει των σχετικών διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), όπως αυτό ισχύει, καθώς και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υγραερίου αυτοκινήτων βάσει των σχετικών διατάξεων του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985), όπως αυτός ισχύει, επί 3 έτη από της δημοσιεύσεως του προβλεπομένου στο εδάφιο α της παρούσας παραγράφου προεδρικού διατάγματος τηρουμένων των διαδικασιών των άρθρων 1, 2 και 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 23/Α/2011).}

 

3. Πρατήρια υγρών καυσίμων ή μικτά ή αμιγώς υγραερίου (LPG) και εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, όπως ισχύει, που έλαβαν εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων ή τυχόν καταλληλότητες θέσεως ή άδειες ίδρυσης, στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ενάρξεως ισχύος του βασιλικού διατάγματος 465/1970 και της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989), αυτές οι χορηγηθείσες παντοειδείς εγκρίσεις εξακολουθούν ισχύουσες, υπό τους όρους και προϋποθέσεις, βάσει των οποίων χορηγήθηκαν. Στις περιπτώσεις αυτές επαναφέρονται σε ισχύ, οι με βάση τις εγκρίσεις αυτές, τυχόν χορηγηθείσες άδειες ίδρυσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων του άρθρου 24 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, όπως ισχύει, οι οποίες προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου της άδειας λειτουργίας τους, με τις ισχύουσες διατάξεις, ή αντιστοίχως, οι χορηγηθείσες, προ της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989), άδειες λειτουργίας των πρατηρίων και εγκαταστάσεων αυτών επαναφέρονται σε ισχύ.

 

4. Στο άρθρο 11 του νόμου 3897/2010 προστίθεται νέα παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Με τη έναρξη ισχύος του παρόντος και σε περιπτώσεις όπου από τις χρήσεις γης δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά ως προς τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων είτε δεν προβλέπεται η απομάκρυνσή τους είτε επιτρέπεται να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται, επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων παροχής υγραερίου (LPG) και γενικότερα συμπιεσμένων αερίων καυσίμων (CNG) για τη κίνηση τροχοφόρων οχημάτων.}

 

5. Στο άρθρο 10 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008) προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. α. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ' εξής επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) αποκλειστικά και μόνο στον ακάλυπτο χώρο, δημόσιας χρήσης, νομίμων λειτουργούντων στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους με αντλίες υγρών καυσίμων.

 

Στις περιπτώσεις αυτές η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) αποτελεί διαδικασία εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων η οποία υλοποιείται κατόπιν εγκρίσεως σχεδιαγραμμάτων και χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων με αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, υπό τους όρους του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984) και του προεδρικού διατάγματος 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976), διατηρώντας τον υπάρχοντα κόμβο σύνδεσής τους. Επίσης, υποχρεωτική προϋπόθεση για τη προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) στους ανωτέρω λειτουργούντες Σταθμούς Αυτοκινήτων είναι ότι, οι επιτρεπόμενες ισχύουσες χρήσεις εντός αυτών πρέπει αποκλειστικά να είναι της στάθμευσης αυτοκινήτων και η άσκηση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των σταθμευόντων και διακινούμενων οχημάτων και τη παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τους διακινούμενους επιβάτες αυτών.

 

β. Η παραπάνω προσθήκη δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις αμιγώς υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων, ανεξαρτήτου μεγέθους και σε λειτουργούντες στεγασμένους Σταθμούς Αυτοκινήτων που χωροθετούνται στα ισόγεια πολυώροφων κτισμάτων, όπου οι επιτρεπόμενες χρήσεις των υπερκείμενων ορόφων είναι αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010).}

 

γ. Επιπλέον, υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τη προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) στους στεγασμένους σταθμούς που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου είναι οι εξής: 1) η υποχρεωτική τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος ή συσκευής ανίχνευσης διαρροής υγραερίου σε κάθε επίπεδο των τυχόν υπόγειων χώρων τους, καθώς επίσης και 2) η υποβολή προς έγκριση στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, κατά τη διαδικασία έγκρισης σχεδιαγραμμάτων, μελέτης, που θα συνταχθεί από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό, για την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος εξαερισμού, το οποίο θα δύναται να λειτουργεί τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα μέσω της ενεργοποίησης του συστήματος ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, καθώς και φωτισμού σε κάθε επίπεδο των τυχόν υπόγειων χώρων του σταθμού, ο οποίος πρέπει να είναι τοποθετημένος όσο το δυνατόν πιο ψηλά και εντός αεροστεγών θαλάμων. Τα υπόψη μέτρα πυροπροστασίας λαμβάνονται ως πρόσθετα, πέραν αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 455/1976 και 595/1984, όπως ισχύουν, για τη περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων πυρασφάλειας στους χώρους που αυτά αναφέροντα και τη, κατά το δυνατόν, αποφυγή των όποιων κινδύνων ανάφλεξης δύναται να προκύψουν από την οποιαδήποτε διαρροή υγραερίου (LPG) στις εγκαταστάσεις αυτές.

 

δ. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία νέων δημόσιας χρήσης στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων μεγάλων μεγέθους, εξοπλισμένων με αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, με την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων των υπόψη νέων σταθμών θα τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις των βασιλικού διατάγματος 465/1970 και προεδρικού διατάγματος 1224/1981, όπως έχουν τροποποιηθεί με το προεδρικό διάταγμα 118/2006 και τον νόμο 3897/2010 και ισχύουν καθώς επίσης και του προεδρικού διατάγματος 455/1976, όπως ισχύει, και επιπλέον αυτές των εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) των σταθμών αυτών θα τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις των εδαφίων α', β' και γ' της παρούσας παραγράφου, καθώς επίσης και αυτές των προεδρικού διατάγματος 455/1976 και προεδρικού διατάγματος 595/1984, όπως ισχύουν.}

 

6. Στο άρθρο 10 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008) προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ' εξής θεσπίζεται η υποχρεωτική τήρηση και λήψη των ενεργειών και πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων μέτρων πυρασφάλειας, που αναφέρονται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 9 του παρόντος, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας νέων εφ' εξής μικτών ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, ή λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων που αιτηθούν τη μετατροπή τους σε μικτά πρατήρια και διαθέτουν τυχόν υπόγειους χώρους.}

 

7. (α) Ο όρος Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας περιλαμβάνει τα αμιγή ή μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) ή/και φυσικού αερίου, υγροποιημένου (LNG) και συμπιεσμένου/πεπιεσμένου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

 

Τα πρατήρια αυτά μπορεί να διαθέτουν σε διερχόμενα τροχοφόρα οχήματα, πλέον των παραπάνω καυσίμων, αυτούσια βιοκαύσιμο (όπως βιοαιθανόλη και βιοντίζελ), ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο, καθώς και λοιπούς εναλλακτικούς τύπους καυσίμων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας.

 

(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση χώρους στάσης και στάθμευσης εντός λιμενικής ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες), στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976), στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 78/1988, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, καθώς επίσης και σε τερματικούς σταθμούς ή σε σταθμούς μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών. Οι τεχνικές προδιαγραφές των σημείων επαναφόρτισης πληρούν κατ' ελάχιστον τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας.

 

(γ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) καυσίμων σε τροχοφόρα οχήματα, για κάθε κατηγορία εναλλακτικών καυσίμων,εκτός ηλεκτρικής ενέργειας, του άρθρου 2 της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας. Οι τεχνικές προδιαγραφές των σημείων ανεφοδιασμού πληρούν κατ' ελάχιστον τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/2016).

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006) εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εγκατάστασης δεξαμενών υγρών καυσίμων, αλλά και στις περιπτώσεις προσθήκης ή μετατόπισης αντλιών και διανομέων υγραερίου, καθώς και στις περιπτώσεις εγκατάστασης, μετατόπισης, αντικατάστασης στην ίδια θέση ή προσθήκης δεξαμενών υγραερίου κίνησης σε λειτουργούντα πρατήρια αμιγώς αερίου ή μικτά πρατήρια υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων και σε σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, τα οποία χωροθετούνται τόσο σε εντός όσο και σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές με τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984).

 

9. H παράγραφος 3 του άρθρου 37 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων διενεργείται από ελεγκτικό προσωπικό, που επιμορφώνεται υποχρεωτικά στα αντικείμενα της εργασίας του, λαμβάνοντας αντίστοιχη πιστοποίηση από αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα:

 

α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται για το ελεγκτικό προσωπικό των Δημοσίων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που διενεργεί τους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων, πλην αυτών της επόμενης περίπτωσης β', τα θέματα επιμόρφωσης και πιστοποίησής τους. Ειδικότερα καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς επιμόρφωσης, οι υποχρεώσεις τους, το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα εφαρμόζουν, η διαδικασία των εξετάσεων των υποψηφίων, ο τύπος, τα στοιχεία και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ελεγκτή Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, η διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Φορείς επιμόρφωσης ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης. Εξεταστικός φορέας και φορέας πιστοποίησης ορίζεται η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα θέματα αρχικής - περιοδικής επιμόρφωσης-κατάρτισης και πιστοποίησης του ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, που διενεργεί τον έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη διεθνή συμφωνία ADR και ευπαθών τροφίμων σύμφωνα με την συμφωνία ATP, όπως: οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι φορείς επιμόρφωσης, ο εξεταστικός φορέας, οι υποχρεώσεις των φορέων αυτών, το πρόγραμμα αρχικής και περιοδικής επιμόρφωσης-κατάρτισης, ο τύπος, τα στοιχεία και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ελεγκτή Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και / ή μεταφοράς ευπαθών τροφίμων (ATP), η πιστοποίησή τους, καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια. Φορείς επιμόρφωσης ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και Εξεταστικός Φορέας ορίζεται ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που πληροί τις προϋποθέσεις της ιδίας κοινής απόφασης. Φορέας πιστοποίησης ορίζεται η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται, οι λοιπές υποχρεώσεις των ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργούμενων από αυτά τεχνικών ελέγχων στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.