Απόφαση 656/14

Απόφαση 656/60/2014: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων περί όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 656/60/2014: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων περί όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, (ΦΕΚ 70/Β/2015), 16-01-2015.

 

Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), όπως ισχύει.

 

2. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2014 Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 176/Α/2014).

 

3. Του προεδρικού διατάγματος 117/2012 Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 202/Α/2012).

 

4. Του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 118/2013 Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, όπως ισχύει (ΦΕΚ 152/Α/2013).

 

5. Του προεδρικού διατάγματος 119/2013 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, όπως ισχύει (ΦΕΚ 153/Α/2013).

 

6. Της υπ' αριθμόν 2821/2014 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου (ΦΕΚ 2893/Β/2013).

 

7. Της υπ' αριθμόν οίκοθεν 2534/2014 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή με εντολή Υφυπουργού στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔ) (ΦΕΚ 2994/Β/2014).

 

8. Του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009), όπως ισχύει.

 

9. Του προεδρικού διατάγματος 86/2012 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 141/Α/2012), όπως ισχύει.

 

10. Του υπ' αριθμόν προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Β/2006) Τροποποίηση του βασιλικού διατάγματος 465/1970 Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών (ΦΕΚ 150/Α/1970) και του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ 303/Α/1981) όπως τροποποιήθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 509/1984 (ΦΕΚ 181/Α/1984), το προεδρικό διάταγμα 143/1989 Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών (ΦΕΚ 69/Α/1989), το προεδρικό διάταγμα 401/1993 (ΦΕΚ 170/Α/1993) και το προεδρικό διάταγμα 125/1992 (ΦΕΚ 56/Α/1992) τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989) και κατάργηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 327/1992 (ΦΕΚ 163/Α/1992), όπως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

11. Του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984) Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG), όπως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

12. Της υπ' αριθμόν οίκοθεν 13935/930/2014 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) (ΦΕΚ 674/Β/2014).

 

13. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων περί όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας

Άρθρο 2: Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-12-2014

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.