Απόφαση 6642/95

Απόφαση 6642/1995: Τροποποίηση όρων δόμησης Κοινότητας Τράπεζας Αιγιαλείας νομού Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6642/1995: Τροποποίηση όρων δόμησης Κοινότητας Τράπεζας Αιγιαλείας νομού Αχαΐας, (ΦΕΚ 1115/Δ/1995), 20-12-1995.

 

Ο Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

2. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 και το νόμο 1577/1985 (άρθρο 34 παράγραφος 3).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (άρθρο 1 παράγραφος 1).

 

4. Την με αριθμό 27/31-03-1995 (ΦΕΚ 357/Β/1995) απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας περί συστάσεως Διευθύνσεως Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Αχαΐας.

 

5. Την από 16-12-1994 γνωμοδότηση της Κοινότητας Τράπεζας.

 

6. Το με αριθμό 17/06-10-1995 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Αχαΐας, θέμα 4ο, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 16-11-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.