Απόφαση 66510/16

Απόφαση 66510/2016: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 54 του Δήμου Καλλιθέας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 66510/2016: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 54 του Δήμου Καλλιθέας, (ΦΕΚ 238/ΑΑΠ/2016), 08-11-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) για τη Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) για Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και ισχύει.

 

2. Το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) για τον Εκδημοκρατισμό της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

3. Την πράξη 4/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015, με την οποία έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 

4. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 για τον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

6. Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

7. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) για την τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 (όπως ορθά επαναλήφθηκε στις 07-04-2015) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015, 7541/515/2016 και 35412/2878/2016 αποφάσεις του ιδίου.

 

9. Το από 31-12-1884 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 3/Α/1885), περί εγκρίσεως σχεδίου Αθηνών Καλλιθέας.

 

10. Το από [ΒΔ] 29-10-1892 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 390/Α/1892), περί τροποποιήσεως του σχεδίου του προαστίου Αθηνών Καλλιθέας.

 

11. Το από [ΒΔ] 12-11-1906 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 258/Α/1906), περί εγκρίσεως αποσπάσματος του σχεδίου του προαστίου Καλλιθέας Αθηνών.

 

12. Το από [ΒΔ] 15-01-1907 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 13/Α/1907), περί εγκρίσεως αποσπάσματος του σχεδίου του προαστίου Καλλιθέας Αθηνών.

 

13. Το από [ΠΔ] 07-04-1934 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 129/A/1934), περί τροποποιήσεως του σχεδίου του προαστίου Καλλιθέας.

 

14. Το από [ΒΔ] 25-05-1972 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 148/Δ/1972), περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Καλλιθέας (Αττικής) και επιβολής στοών στα οικόπεδα αυτού.

 

15. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1636/27-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλλιθέας, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος πρότασης τροποποίησης στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1628/28-10-2015 Εισηγητική Έκθεση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλλιθέας προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

17. Την υπ' αριθμόν 135/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την υπ' αριθμόν 324/29-07-2015 ομόφωνη απόφαση (της με αριθμό 14/2015 Συνεδρίασης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας (ΑΔΑ: 6ΡΗΕΩΕΚ-5ΩΤ).

 

18. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΠΕΧΩ/Φ.24/5698/01-03-2015 Εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

 

19. Το από υπ' αριθμόν 5 Πρακτικό επί του 6ου Θέματος της 5ης/14-07-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, με το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 54 του Δήμου Καλλιθέας, με: α) την μετατροπή τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 54 σε Κοινόχρηστο Χώρο - πεζόδρομο, β) το διαχωρισμό του εν λόγω οικοδομικού τετραγώνου στα οικοδομικά τετράγωνα 54 και 54 Α και γ) τον χαρακτηρισμό της εγκεκριμένης οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 54 και 54Α, ως πεζοδρόμου.

 

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1631/26-10-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλλιθέας, με θέμα: Βεβαίωση Δημάρχου σχετικά με τον προϋπολογισμό και επειδή η εν λόγω τροποποίηση βασίζεται σε πολεοδομικά κριτήρια και αποσκοπεί στην κοινή ωφέλεια, καθώς διορθώνει και βελτιώνει το ισχύον σήμερα ρυμοτομικό σχέδιο, θεσμοθετώντας έναν ευρύτερο κοινόχρηστο χώρο και οριοθετώντας σαφώς δύο οικοδομικά τετράγωνα, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 54 του Δήμου Καλλιθέας, με:

 

α) την μετατροπή τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 54 σε Κοινόχρηστο Χώρο-πεζόδρομο,

 

β) τον διαχωρισμό του εν λόγω οικοδομικού τετραγώνου στα οικοδομικά τετράγωνα 54 και 54 Α και

 

γ) τον χαρακτηρισμό της εγκεκριμένης οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 54 και 54Α, ως πεζοδρόμου, όπως αυτά εμφανίζονται στο από Μάιο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλλιθέας, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μετά τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

a.66510.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Νέο Ψυχικό, 19-09-2016

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.