Απόφαση 6989/92

Απόφαση 6989/90/617/1992: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός όρων και ορίων δόμησης του οικισμού Αρτεμησίας νομού Μεσσηνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6989/90/617/1992: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός όρων και ορίων δόμησης του οικισμού Αρτεμησίας νομού Μεσσηνίας, (ΦΕΚ 346/Δ/1992), 08-04-1992.

 

Ο Νομάρχης Μεσσηνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με θέμα Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους, όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Την 321/147/1990 (ΦΕΚ 50/Δ/1990) απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας με θέμα τον καθορισμό γραμμής δόμησης και καθορισμός πλάτους δρόμων από κατάτμηση οικοπέδων, σε οικισμούς Νομού Μεσσηνίας που ισχύει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα όπως τροποποιήθηκε με την 5525/1677/1991 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας (ΦΕΚ 669/Δ/1991).

 

3. Την υπ' αριθμόν Γ4Δ/15883/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Την απογραφή οικισμών και πληθυσμού του Νομού Μεσσηνίας του 1981 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τη μελέτη των Ανοικτών Πόλεων που εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών για τον οικισμό Αρτεμησίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες που δόθηκαν κατά καιρούς.

 

6. Την απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου με αριθμό απόφασης 22/1989.

 

7. Την γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με αριθμό πρακτικού 2/26-06-1990 θέμα 1, για τα όρια, την κατηγοριοποίηση και για τον καθορισμό όρων δόμησης του οικισμού Αρτεμησίας, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Αρτεμησίας, όπως αυτά φαίνονται στο θεωρημένο από την Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Μεσσηνίας διαγράμματα οικισμού, σε κλίμακα 1:5000 που συνοδεύει την απόφαση.

 

2. Εγκρίνουμε την κατηγοριοποίηση του οικισμού:

 

Θέση στο χώρο: (Α.3) Ούτε περιαστικός, ούτε παραλιακός Τουριστικός.
Βαθμός προστασίας: (Β.3) Αδιάφορος.
Δυναμικότητα: (Γ.3) Φθίνων
Βαθμός Διασποράς: (Δ.1) Συνεκτικός
Μέγεθος: (Ε.2) Μεσαίος

 

3. Εγκρίνουμε τους γενικούς όρους δόμησης:

 

Αρτιότητα: 500 m2.

 

Παρεκκλίσεις αρτιότητας:

Συντελεστής δόμησης:

Ποσοστό κάλυψης:

Σύστημα δόμησης:

Μέγιστο ύψος κτιρίου:

 

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα).

 

4. Εγκρίνουμε ως ειδικούς όρους δόμησης.

 

Στέγες: Μονόρριχτες 30%, δίρριχτες ή τετράρριχτες 30% - 40%.
Επικάλυψη με κεραμίδι γενικά.
Για ειδικά κτίρια και κτίρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσης, επιτρέπεται η μη επιβολή στέγης μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Εξώστες ή ημιυπαίθριοι χώροι: Απαγορεύονται οι περιμετρικοί και συνεχόμενοι εξώστες που δεν αντιστοιχούν με ανοίγματα και δεν έχουν λειτουργική εξάρτηση από την κυρίως οικοδομή.
Μέγιστο πλάτος εξώστη: 1.2.
Στηθαίο κιγκλίδωμα και υλικά ελεύθερα.

 

5. Εγκρίνουμε τον καθορισμό γραμμής δόμησης. Καθορίζεται γραμμή δόμησης και πλάτος δρόμων από κατάτμηση, σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα και την 321/147/1990 (ΦΕΚ 50/Δ/1990) απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας όπως τροποποιήθηκε με την 5525/1677/1991 απόφαση (ΦΕΚ 649/Δ/1991). Πριν από κάθε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού πρέπει να εγκρίνεται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του νομού Μεσσηνίας, ώστε να ελέγχεται η συνέχεια της εξασφάλισης των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δυνατότητα μελλοντικής τους ενσωμάτωσης στο κυκλοφοριακό δίκτυο του οικισμού.

 

6. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

7. Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο σχεδιάγραμμα, να δημοσιευθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 9/1991 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.6989.92

 

Η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Καλαμάτα, 23-03-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.