Απόφαση 73359/93

Απόφαση 73359/4008/1993: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Κέρκυρας νομού Κέρκυρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 73359/4008/1993: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Κέρκυρας νομού Κέρκυρας, (ΦΕΚ 1313/Δ/1993), 06-10-1993.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 (εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 (παράγραφος 1) του νόμου 1849/1989 Επέκταση, συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/1989).

 

4. Την Υ/1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη (ΦΕΚ 744/Β/1992).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 1 του από προεδρικού διατάγματος 28/1993 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 9/Α/1993).

 

6. Το οίκοθεν ΤΠ/9741/1989 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Κερκύρας.

 

7. Την 12166/1989 του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας.

 

8. Τα 23552/1987, 21398/1989 και 22982/1989 έγγραφα του Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

9. Την 4/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κερκύρας.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και Δήμου Κερκύρας (νομού Κερκύρας) που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμόν 78140/3271/1986 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 55/Δ/1986) με αποχαρακτηρισμό της περιοχής Αγαθοεργών (Μόμαλοι) από Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) σε χώρο ανέγερσης Εργατικών Κατοικιών (ΑΟΕΚ) όπως φαίνεται στον χάρτη Π1.11 με μπλε διαγράμμιση σε κλίμακα 1:5000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 73359/1993 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.73359.93

 

Αθήνα, 06-06-1993

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.