Απόφαση 7534/86

Απόφαση 7534/1986: Καθορισμός ορίων, διάκριση και κατάταξη σε κατηγορία και καθορισμός αρτιότητας οικοπέδων του οικισμού Πατητήρι της Κοινότητας Αλόννησου νομού Μαγνησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7534/1986: Καθορισμός ορίων, διάκριση και κατάταξη σε κατηγορία και καθορισμός αρτιότητας οικοπέδων του οικισμού Πατητήρι της Κοινότητας Αλόννησου νομού Μαγνησίας, (ΦΕΚ 786/Δ/1986), 09-09-1986.

 

Ο Νομάρχης Μαγνησίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

β) Του άρθρου 42 παράγραφος 5 του νόμου 1337/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 17 του νόμου 1512/1985.

 

γ) Του νόμου 3200/1955 περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

δ) Του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 712/1970 περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού Δημοσίων Έργων αρμοδιοτήτων που εκδόθηκε σ' εκτέλεση του νομοθετικού διατάγματος 532/1970, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

2. Τη μελέτη ανοικτών πόλεων για την ανασυγκρότηση των χωριών κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει συνταχθεί από το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Μαγνησίας και από τους μελετητές Γαλλή - Προγκίδου Ελένη, Οικονόμου Λία και Δεμίρδη Γιώργο για τον οικισμό Γλώσσας της Κοινότητας Γλώσσας.

 

3. Την 86/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Αλόννησου με την οποία γνωμοδοτεί για τα όρια του οικισμού Πατητήρι.

 

4. Την 17/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Μαγνησίας ως προς την κατηγορία, τα όρια και την αρτιότητα των οικοπέδων του οικισμού Πατητήρι, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Κατηγορία Οικισμού

Άρθρο 2: Καθορισμός ορίων οικισμού

Άρθρο 3: Αρτιότητα οικοπέδων

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.

 

Βόλος, 03-06-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.