Απόφαση 76575/15

Απόφαση 76575/41836/2015: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 76575/41836/2015: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου, (ΦΕΚ 2640/Β/2015), 08-12-2015.

 

Η Ασκούσα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 97 και 280 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 88, 89, 90 και 99 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

6. Την υπ' αριθμόν 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015) περί αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

7. Την υπ' αριθμόν 48330/39619/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 2519/Β/2013).

 

8. Την υπ' αριθμόν 1/10-07-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου.

 

9. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 13/23-07-2015 πρακτικό του.

 

10. Την υπ' αριθμόν 247/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου περί τροποποίησης - συμπλήρωσης της υπ' αριθμόν 150/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου που αφορά Στην έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμαρουσίου, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η υπ' αριθμόν 247/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου περί τροποποίησης - συμπλήρωσης της υπ' αριθμόν 150/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου που αφορά Στην έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμαρουσίου ως εξής:

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 28: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Στην παράγραφο 2 εδάφιο Β. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου, από τους δικηγόρους με πάγια αντιμισθία οι οποίοι επελέγησαν από επιτροπή ύστερα από προκήρυξη (κατά την διαδικασία του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1649/1986) ή από τους υπόλοιπους Δικηγόρους - Νομικούς Συμβούλους του Δήμου, που έχουν τοποθετηθεί κατά Νόμο στην Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων.

 

Ζ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής επιλέγεται από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ως εξής: Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών-Ηλεκτρολόγων.

 

Ζ.1 Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος επιλέγεται από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής: Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών-Ηλεκτρολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Υγείας και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Ζ.2 Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Καταστημάτων

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος επιλέγεται από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής: Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών-Ηλεκτρολόγων και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Z.4 Τμήμα Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος επιλέγεται από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής: Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προσωρινού κλάδου Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών Ηλεκτρολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Υγείας και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Η. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης επιλέγεται από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ως εξής: Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών-Ηλεκτρολόγων.

 

Η.1 Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 

Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δομικών Έργων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών-Ηλεκτρολόγων και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Η.2 Τμήμα Υλοποίησης Σχεδίου Πόλης

 

Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δομικών Έργων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών-Ηλεκτρολόγων και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Η.3 Τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών

 

Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δομικών Έργων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών-Ηλεκτρολόγων και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Η.4 Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

 

Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δομικών Έργων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών-Ηλεκτρολόγων και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Θ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων επιλέγεται από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ως εξής: Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών-Ηλεκτρολόγων.

 

Θ.2 Τμήμα Χωροθέτησης

 

Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προσωρινού κλάδου Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών Ηλεκτρολόγων και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Θ.3 Τμήμα Κατασκευής και Επίβλεψης Έργων

 

Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προσωρινού κλάδου Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών Ηλεκτρολόγων και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Θ.4 Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας

 

Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προσωρινού κλάδου Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών Ηλεκτρολόγων και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Θ.5 Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων

 

Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προσωρινού κλάδου Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών Ηλεκτρολόγων και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Θ.6 Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών

 

Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προσωρινού κλάδου Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών Ηλεκτρολόγων και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Ι. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης επιλέγεται από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ως εξής: Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και/ή Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικού και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών-Ηλεκτρολόγων.

 

Ι.1 Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προσωρινού κλάδου Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών Ηλεκτρολόγων και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Ι.2 Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

 

Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προσωρινού κλάδου Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών- Ηλεκτρολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Υγείας και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Ι.3 Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας

 

Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προσωρινού κλάδου Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών - Ηλεκτρολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Υγείας και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Ι.4 Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων

 

Από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών και εν ελλείψει από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προσωρινού κλάδου Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών-Ηλεκτρολόγων και εν ελλείψει από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού.

 

Κεφάλαιο Γ: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Άρθρο 22: Διεύθυνση τεχνικών έργων

 

Στο Β) Τμήμα χωροθέτησης, στο πέμπτο εδάφιο αυτού:

 

Εισηγείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τη χωροθέτηση και τη μετατόπιση των περιπτέρων.

 

Από την παρούσα τροποποίηση - συμπλήρωση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-11-2015

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.