Απόφαση 7747/95

Απόφαση 7747/1995: Τροποποίηση όρων δόμησης σχεδίου πόλεως Αμπελοκήπων νομού Ιωαννίνων - Αύξηση συντελεστή δόμησης από 0.8 σε 1.4 (οικοδομικά τετράγωνα 321, 322, 323, 324, 354, 355, 356, 357, 359, 360)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7747/1995: Τροποποίηση όρων δόμησης σχεδίου πόλεως Αμπελοκήπων νομού Ιωαννίνων - Αύξηση συντελεστή δόμησης από 0.8 σε 1.4 (οικοδομικά τετράγωνα 321, 322, 323, 324, 354, 355, 356, 357, 359, 360), (ΦΕΚ 1004/Δ/1995), 23-11-1995.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους και συγκεκριμένα του άρθρου 3 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2026/1992 και το σχετικό προεδρικό διάταγμα 28/1993 (ΦΕΚ 9/Α/1993) για καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

3. Τον νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. και τον Οργανισμό Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (ΦΕΚ 397/Β/1995).

 

4. Την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

5. Την υπ' αριθμόν 212-7/28-07-1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων.

 

6. Τους όρους δόμησης περιοχής Αμπελοκήπων που καθορίστηκαν με το από 23-08-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 572/Δ/1978).

 

7. Τις υπ' αριθμούν 8/08-03-1995 και 26/04-10-1995 απορριπτικές γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

1. Τροποποιούμε τους όρους δόμησης περιοχής Αμπελοκήπων με αύξηση του συντελεστή δόμησης από 0.8 σε 1.4 και στα οικοδομικά τετράγωνα 321, 322, 323, 324, 354, 355, 356, 357, 359, 360.

 

2. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.7747.95

 

Ιωάννινα, 03-11-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.