Απόφαση 7883/87

Απόφαση 7883/1987: Απόφαση 7883/1987: Καθορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους οικοδομών στο τμήμα του οικισμού Πέρδικας με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, του Δήμου Αλμυρού νομού Μαγνησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7883/1987: Απόφαση 7883/1987: Καθορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους οικοδομών στο τμήμα του οικισμού Πέρδικας με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, του Δήμου Αλμυρού νομού Μαγνησίας, (ΦΕΚ 22/Δ/1988), 18-01-1988.

 

Ο Νομάρχης Μαγνησίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

2. Του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 712/1970 περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού Δημοσίων Έργων αρμοδιοτήτων όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

3. Του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος κ.λ.π. (ΦΕΚ 47/Α/1968) και του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων.

 

4. Του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών κ.λ.π, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

5. Το νόμο 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 28 αυτού.

 

6. Την 890/1986 απόφασή μας περί καθορισμού αρτιότητας οικοπέδων του οικισμού Πέρδικας του Δήμου Αλμυρού.

 

7. Την 37/1987 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού.

 

8. Την πράξη 31/1987 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Μαγνησίας με την οποία γνωμοδοτεί για τον καθορισμό μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των οικοδομών που ανεγείρονται στο τμήμα του οικισμού Πέρδικας με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών που ανεγείρονται στο τμήμα του οικισμού Πέρδικας όπου ισχύει το από [ΠΔ] 17-07-1935 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 340/Α/1935) εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο σε 7.50 m.

 

Σε περίπτωση κατασκευής στέγης, το πιο πάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 2 m.

 

Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Για τη μέτρηση του μέγιστου ύψους του κτιρίου, ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

Δεν ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 9 παράγραφος 7 και 16 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

 

Βόλος, 17-12-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.