Απόφαση 806/16

Απόφαση 806/43256/2016: Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση Άγιος Αθανάσιος - Φούρνοι Δημοτικού Διαμερίσματος Ελασσόνας - Δήμου Ελασσόνας, νομού Λάρισας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 806/43256/2016: Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση Άγιος Αθανάσιος - Φούρνοι Δημοτικού Διαμερίσματος Ελασσόνας - Δήμου Ελασσόνας, νομού Λάρισας, (ΦΕΚ 149/Δ/2016), 01-06-2016.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π..

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

4. Την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015)

 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

7. Το υπ' αριθμόν 40719/12-10-2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/ΔΠΣ/Δ' περί Απόψεις Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με θέματα αρμοδιότητας οριοθέτησης υδατορεμάτων.

 

8. Το υπ' αριθμόν 7436/25-11-2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 3883/218595/2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας / Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας ελεγμένα και θεωρημένα όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία στοιχεία που αφορούν στη μελέτη του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 3, του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) και οι ακόλουθες (11)-(16) γνωμοδοτήσεις.

 

9. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 154/10592/21-01-2016 έγγραφο.

 

10. Το υπ' αριθμόν 303/2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 806/43256/2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας / Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας διορθωμένη μελέτη, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο (9) σχετικό, ελεγμένη και θεωρημένη σύμφωνα με το άρθρο 3, του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) και τα (17)-(19) σχετικά,

 

11. Το υπ' αριθμόν 130938/2294/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του (πρώην) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

12. Το υπ' αριθμόν 10552/134570/2015 γνωμοδοτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας /Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας επί της μελέτης του θέματος.

 

13. Το υπ' αριθμόν 1957/14-07-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

14. Το υπ' αριθμόν 2950/06-07-2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

 

15. Την υπ' αριθμόν 315/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας (ΑΔΑ: 7Ν05ΩΡΟ-ΧΞΧ).

 

16. Το υπ' αριθμόν 2204/133263/2015 γνωμοδοτικό έγγραφο του Δασαρχείου Ελασσόνας επί της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος του θέματος.

 

17. Το υπ' αριθμόν 941/23-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας / Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Δασαρχείο Λάρισας.

 

18. Το υπ' αριθμόν 942/23-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας / Περιφέρειας Θεσσαλίας προς τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

 

19. Το υπ' αριθμόν 943/23-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας / Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Δήμο Ελασσόνας, και επειδή:

 

1. Μετά την ισχύ του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα της παραγράφου ΙΙ (20), του άρθρου 280, περιήλθε στις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ...και η Έκδοση απόφασης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών.

 

2. Η μελέτη του θέματος ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας / Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με την πληρότητα και την ορθότητά της σύμφωνα με το άρθρο 3, του νόμου 4258/2014.

 

3. Με τα (8) και (10) σχετικά προσκομίστηκαν όλες οι απαιτούμενες από το Νόμο γνωμοδοτήσεις.

 

4. Με τα (17)-(19) σχετικά η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας απέστειλε τη νέα διορθωμένη μελέτη στο Δασαρχείο Ελασσόνας, τη Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και το Δήμο Ελασσόνας για την ενημέρωσή τους, και οι πιο πάνω φορείς, οι οποίοι είχαν ήδη γνωμοδοτήσει, δεν επανήλθαν.

 

5. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας καθόρισε επί του σχεδίου με αριθμό σχεδίου (2) (κλίμακας 1:250) που συντάχθηκε από την Πολιτικό Μηχανικό κ. Μαρία Νάκα, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας τις οριογραμμές του υδατορέματος, λαμβάνοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4258/2014, σύμφωνα και με την υποβληθείσα μελέτη.

 

6. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

 

1. Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών στη θέση Άγιος Αθανάσιος - Φούρνοι Δημοτικού Διαμερίσματος Ελασσόνας Δήμου Ελασσόνας, Νομού Λάρισας, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν με το (10) σχετικό από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας/Περιφέρειας Θεσσαλίας και αποτυπώνονται με μπλε χρώμα στο σχέδιο Προτεινόμενη οριοθέτηση ρέματος με αριθμό σχεδίου (2) (κλίμακας 1:250), της Πολιτικού Μηχανικού Μαρίας Νάκα (με τις συντεταγμένες των κορυφών τους), που συνοδεύει την απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο βάσει της παραγράφου 19, άρθρο 2, του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 110/Α/2010).

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.806.16

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 12-05-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.