Απόφαση 81783/16

Απόφαση 81783/5950/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 139 του Δήμου Ζωγράφου, επί ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου, στη συμβολή των οδών Φιλονόης, Ηρώων Πολυτεχνείου και Χερσικράτους, για τη θεσμοθέτηση προκηπίων πλάτους 5 m και τον καθορισμό χρήσης σε αυτό από Παιδικό Σταθμό σε Βρεφονηπιακό Σταθμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 81783/5950/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 139 του Δήμου Ζωγράφου, επί ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου, στη συμβολή των οδών Φιλονόης, Ηρώων Πολυτεχνείου και Χερσικράτους, για τη θεσμοθέτηση προκηπίων πλάτους 5 m και τον καθορισμό χρήσης σε αυτό από Παιδικό Σταθμό σε Βρεφονηπιακό Σταθμό, (ΦΕΚ 239/ΑΑΠ/2016), 08-11-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) για τη Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) για Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και ισχύει.

 

2. Το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) για τον Εκδημοκρατισμό της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

3. Την πράξη 4/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015, με την οποία έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 

4. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 για τον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

6. Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

7. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) για την τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 (όπως ορθά επαναλήφθηκε στις 07-04-2015) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015, 7541/515/2016 και 35412/2878/2016 αποφάσεις του ιδίου.

 

9. Το από [ΒΔ] 28-05-1936 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 244/Α/1936), με το οποίο το οικοδομικό τετράγωνο 139, εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης ως οικοδομήσιμος χώρος.

 

10. Το από [ΒΔ] 08-12-1939 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 545/Α/1939), με το οποίο τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο στην συγκεκριμένη θέση και ορίστηκε 5 m πρασιά στο εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο επί της οδού Γρηγορίου Κουσίδη (πρώην Δρυάδων)

 

11. Το από [ΒΔ] 02-01-1941 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 13/Α/1941), με το οποίο τροποποιήθηκαν οι οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές του οικοδομικού τετραγώνου 139 (πρώην 136).

 

12. Το από [ΒΔ] 03-12-1952 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 337/Α/1952), με το οποίο τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να τροποποιηθούν οι οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές του εν λόγω οικοδομικού τετραγώνου.

 

13. Το από [ΒΔ] 06-09-1955 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 274/Α/1955), με το οποίο τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο στα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, μεταξύ των οποίων και το οικοδομικό τετράγωνο 136 (νυν 139).

 

14. Το από [ΒΔ] 03-09-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 202/Α/1956), με το οποίο τροποποιήθηκαν οι οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές του οικοδομικού τετραγώνου 139 επί της Λεωφόρου Ιωάννου Ζωγράφου (νυν Λεωφόρου Παπάγου)

 

15. Το από [ΠΔ] 22-06-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 383/Δ/1979), με το οποίο αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ζωγράφου σε ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα, μεταξύ των οποίων και το εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο και επιβλήθηκε προκήπιο 5 m σε αυτό, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (πρώην Κωνσταντίνου Ζωγράφου).

 

16. Την με αριθμό 34881/465/1985 απόφαση Νομάρχη Διαμερίσματος Αθηνών (ΦΕΚ 178/Δ/1986), με την οποία χαρακτηρίστηκε ως χώρος για την ανέγερση παιδικού σταθμού, με την επιβολή κόκκινου περιγράμματος, τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 139 (πρώην 136) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ζωγράφου που περικλείεται από τις οδούς Φιλονόης, Ηρώων Πολυτεχνείου και Χερσικράτους, όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο στην ως άνω απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα.

 

17. Την υπ' αριθμόν 80326/4476/1988 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την υπ' αριθμόν 88463/6306/1994 απόφαση Υπουργού ιδίου Υπουργείου, που αφορούν στην έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ζωγράφου Αττικής ((ΦΕΚ 63/Δ/1989) και (ΦΕΚ 1222/Δ/1994))

 

18. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1114/18-07-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ζωγράφου, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος τροποποίησης, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

19. Την υπ' αριθμόν 205/1986 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου, με την οποία κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου χώρου, συνολικής έκτασης 805,16 m2, η οποία δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 1244/Δ/1986).

 

20. Το υπ' αριθμόν 37430/14-07-1989 συμβόλαιο, συμβολαιογράφου Ν. Ιωνίας Αλίκης Φ. Σεργάκη και το υπ' αριθμόν 37437/27-07-1989 συμβόλαιο εξόφλησης και κατάργησης διαλυτικής αίρεσης ιδίας συμβολαιογράφου, με τα οποία περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου τμήμα του ως άνω αναφερόμενου χώρου, εμβαδού 285.36 m2.

 

21. Την υπ' αριθμόν 16028/05-10-1990 ειδοποίηση Δημάρχου Ζωγράφου για την σχετική αποζημίωση των φερόμενων ιδιοκτητών του υπολοίπου τμήματος του ως άνω χώρου, η οποία δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 603/Δ/1990).

 

22. Την υπ' αριθμόν 13009/31-12-1990 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας της αποζημίωσης και την δημοσίευση στο (ΦΕΚ 433/Δ/1991) της υπ' αριθμόν 9847/26-07-1991 ειδοποίησης για συμπληρωματική αποζημίωση.

 

23. Την υπ' αριθμόν 180/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου (11η/09-06-2016 συνεδρίαση, ΑΔΑ: 6Δ95ΩΡΦ-ΓΥ9), με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της εν θέματι τροποποίησης, ύστερα και από την υπ' αριθμόν 60/2016 ομόφωνη απόφαση (1η/έκτακτη συνεδρίαση/09-06-2016) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 

24. Την υπ' αριθμόν 225/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (13η τακτική συνεδρίαση / 14-07-2016, ΑΔΑ: ΩΔΙΝΩΡΦ-ΤΔΧ), ύστερα από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1052/11.07.2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου και την υπ' αριθμόν 81/2016 απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με την οποία απορρίφθηκε η υποβληθείσα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1049/11-07-2016 ένσταση των κατοίκων.

 

25. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 57533/4565/14-09-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών για έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

26. Το με αριθμό 12 πρακτικό επί του 6ου θέματος της 12ης/22-09-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο οικοδομικό τετράγωνο 139 του Δήμου Ζωγράφου, επί ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου, στη συμβολή των οδών Φιλονόης, Ηρώων Πολυτεχνείου και Χερσικράτους, για τη θεσμοθέτηση προκηπίων πλάτους 5 m και τον καθορισμό χρήσης σε αυτό από Παιδικό Σταθμό σε Βρεφονηπιακό Σταθμό, όπως και για την απόρριψη της υποβληθείσας ένστασης.

 

27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1112/18-07-2016 Βεβαίωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων- Υποδομών και Παιδείας του οικείου Δήμου.

 

Και επειδή:

 

Με την προτεινόμενη πολεοδομική ρύθμιση δεν μεταβάλλονται τα μεγέθη - εμβαδά των εγκεκριμένων κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και δεν δυσχεραίνεται η λειτουργία των υφιστάμενων στην περιοχή χρήσεων.
Η συγκεκριμένη πολεοδομική ρύθμιση αποτελεί πολεοδομικό λόγο, που αποβλέπει στο κοινό όφελος, καθόσον αποσκοπεί στην βέλτιστη εκμετάλλευση του ακινήτου του οικείου Δήμου για την ανέγερση κτηρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 139 του Δήμου Ζωγράφου, επί ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου, στη συμβολή των οδών Φιλονόης, Ηρώων Πολυτεχνείου και Χερσικράτους, για τη θεσμοθέτηση προκηπίων πλάτους 5 m και τον καθορισμό χρήσης σε αυτό από Παιδικό Σταθμό σε Βρεφονηπιακό Σταθμό, όπως αυτά εμφανίζονται στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα, αρμοδίως θεωρημένο ως προς τις ισχύουσες Ρυμοτομικές Γραμμές - Οικοδομικές Γραμμές και τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, που συνοδεύει τις υπ' αριθμούς 180/2016 και 225/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου, την (26) σχετική Γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και την παρούσα απόφαση.

 

Για το εν λόγω ακίνητο ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της ευρύτερης περιοχής, όπως αυτοί αναγράφονται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα.

 

2. Την απόρριψη της υποβληθείσας ένστασης, σύμφωνα με το αναφερόμενα στην υπ' αριθμόν 225/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στην υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1052/11-07-2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.

 

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μετά τη δημοσίευση αυτής στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

a.81783.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Νέο Ψυχικό, 18-10-2016

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.