Απόφαση 82562/93

Απόφαση 82562/5622/1993: Απόφαση 82562/5622/1993: Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Κάτω Ψαλίδι των Δήμων Ηρακλείου και Αμαρουσίου (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 82562/5622/1993: Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Κάτω Ψαλίδι των Δήμων Ηρακλείου και Αμαρουσίου (νομού  Αττικής), (ΦΕΚ 1122/Δ/1993), 10-09-1993.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Την Υ1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη (ΦΕΚ 744/Β/1992).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 28/1993 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 9/Α/1993).

 

5. Το γεγονός ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του από 24-08-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 409/Δ/1983).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Χαρακτηρίζεται ως πυκνοδομημένο τμήμα της πολεοδομικής ενότητας Κάτω Ψαλίδι των δήμων Ηρακλείου και Αμαρουσίου (νομού Αττικής) όπως φαίνεται να περικλείεται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή στα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 82562/1993 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.82562.93

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 10-08-1993

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.