Απόφαση 8821/20

Απόφαση 8821/ΠΕ/2020: Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος για την ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου - αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, στο οικοδομικό τετράγωνο 1025 της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8821/ΠΕ/2020: Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος για την ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου - αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, στο οικοδομικό τετράγωνο 1025 της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 25/Δ/2020), 30-01-2020.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

 

7. Τις διατάξεις άρθρων 28 και 28Α του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, περί Συντονιστή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 

8. Την υπ' αριθμόν 14138/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) ΑΔΑ:ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για διορισμό Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 35748/2017 (ΦΕΚ 1971/B/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Συντονιστή στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

10. Το υπ' αριθμόν ΔΥΔ/377/30-01-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου με το οποίο διαβιβάσθηκε ο φάκελος του θέματος και το υπ' αριθμόν 19901/16-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Δέλτα με το οποίο αποστάλθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.

 

11. Την υπ' αριθμόν 53/2019 ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 

12. Την αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χαλάστρας νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 375/ΑΑΠ/2010) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την οποία το οικοδομικό τετράγωνο 1025 εμπίπτει στην Πολεοδομική Ενότητα 5 Ανατολικού και έχει προβλεφθεί ως χώρος αθλητισμού.

 

13. Την εγκεκριμένη Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης οικισμού Ανατολικού νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1092/Δ/1998) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία το οικοδομικό τετράγωνο 1025 με χαρακτηρισμό χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων, εμπίπτει στον τομέα IIB.

 

14. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/482393/24949/3282/791/12-01-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Έγκριση ως προς τη λειτουργικότητα για το έργο Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου-Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού του Δήμου Δέλτα εντός του οικοδομικού τετραγώνου 1025...

 

15. Την Τεχνική Έκθεση της Ελένης Περπερή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΤΠΕ και Π του Δήμου Δέλτα.

 

16. Τη με α/α δήλωση:2937376 βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο νόμο 4178/2013 για τις υφιστάμενες κατασκευές της αθλητικής εγκατάστασης στο συγκεκριμένο ακίνητο.

 

17. Την 1η πράξη/13η Συνεδρίαση/20-12-2019 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 05-12-2019 εισήγηση του ΤΠΣΕ ΔΙΠΕΧΩΣ Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 

18. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης., αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η παρέκκλιση ως προς το ύψος για την ανέγερση του κλειστού Γυμναστηρίου - Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο οικοδομικό τετράγωνο 1025 της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού, Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης από 7.5 m + ύψος στέγης, που ισχύει στον τομέα IIB οικισμού Ανατολικού όπου περιλαμβάνει και τη ζώνη αθλητικών εγκαταστάσεων και εκπαίδευσης, σε 13 m (νέο κλειστό Γυμναστήριο) για λειτουργικούς λόγους.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 09-01-2020

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.