Απόφαση 8931/20

Απόφαση 8931/2020: Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος εκτός ορίων οικισμού Βλαχοκερασιάς Αρκαδίας, της τοπικής κοινότητας Βλαχοκερασιάς, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8931/2020: Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος εκτός ορίων οικισμού Βλαχοκερασιάς Αρκαδίας, της τοπικής κοινότητας Βλαχοκερασιάς, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΦΕΚ 152/Δ/2020), 03-04-2020.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 2853/1922 Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις αντίστοιχες διατάξεις του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκε από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

2. Το άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - Ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

4. Την υπουργική απόφαση 140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/2017) Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.

 

5. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 15870/2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό του Νικόλαου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017).

 

8. Την υπ' αριθμόν 130479/2017 (ΦΕΚ 2113/Β/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, για τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Συντονιστή στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, καθώς και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

9. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

10. Το 419/122/07-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (αριθμός πρωτοκόλλου 110057/20-05-2019 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου).

 

11. Το 148673/15-11-2019) έγγραφο της Υπηρεσίας προς τη Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, τη Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας και το Δήμο Τρίπολης, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α2 του άρθρου 3 του νόμου 4258/2014.

 

12. Το 275080/18-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου με θετική γνωμοδότηση (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ Πελοποννήσου 288452/18-12-2019).

 

13. Το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΡΚ/664658/474161/4879/25-09-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας με θετική γνωμοδότηση με όρους (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ Πελοποννήσου 288419/20-12-2019).

 

14. Το 1144/16-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας με θετική γνωμοδότηση (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ Πελοποννήσου 8931/16-01-2019).

 

15. Το 110057/10-09-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας σχετικά με την ανάγκη περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων διευθέτησης του υδατορέματος του θέματος.

 

16. Την 298192/5305/11-11-2019 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου Κατασκευή τοίχου βαρύτητας από συρματοκοβώτια σε υδατόρεμα στην Τοπική Κοινότητα Βλαχοκερασιάς, της Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας GAIA HOLDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΑΔΑ:Ω8Η57Λ1 - Ρ9Ι) από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος εκτός ορίων οικισμού Βλαχοκερασιάς Αρκαδίας, της τοπικής κοινότητας Βλαχοκερασιάς, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας πλησίον ιδιοκτησίας της εταιρείας GAIA HOLDINGS Ελληνική Κατασκευαστική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., όπως αυτές αποτυπώνονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα (αριθμός σχεδίου Ο1), ημερομηνίας Μαρτίου 2019 και κλίμακας 1:500, της Παλούκη Ευθύμιου, Πολιτικού Μηχανικού, που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

Ο καθορισμός των οριογραμμών στηρίχθηκε στο φάκελο οριοθέτησης, ο οποίος συντάχθηκε από τον Παλούκη Ευθύμιο, Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Δεμπέλη Καλλιόπη, υπάλληλο και θεωρήθηκε από τον Κωστόγιαννη Γεώργιο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Οι οριογραμμές για το εν λόγω ρέμα καθορίζονται από τις συντεταγμένες των κορυφών που ορίζονται από τα σημεία: Ο1, Ο2, Ο3,..., Ο20 για την αριστερή οριογραμμή και Σ1, Σ2, Σ3,..., Σ36 για τη δεξιά οριογραμμή είναι εξαρτημένες από το ΕΓΣΑ 1987 και αναγράφονται στο ανωτέρω Τοπογραφικό Διάγραμμα.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα και τον πίνακα συντεταγμένων των κορυφών των οριογραμμών του ρέματος που τη συνοδεύουν.

 

a.8931.20

 

Τρίπολη, 24-02-2020

 

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.