Απόφαση 92010/15

Απόφαση 92010/2015: Έγκριση της υπ' αριθμόν 185/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και σύστασης 1 προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 92010/2015: Έγκριση της υπ' αριθμόν 185/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και σύστασης 1 προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης, (ΦΕΚ 3005/Β/2015), 31-12-2015.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) των άρθρων 3, 174 παράγραφος ζ, 241 και 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

γ) του προεδρικού διατάγματος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

δ) του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνδυασμό με την 4/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν 49947/2015 απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 130/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

4. Την υπ' αριθμόν 197/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία γίνεται δεκτή η αγωγή του Ελευθερίου Μαντάλη του Κωνσταντίνου και αναγνωρίζεται ότι ο ενάγων συνδέεται με τον εναγόμενο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της οποίας η λειτουργία ξεκίνησε από 07-12-1998.

 

5. Την υπ' αριθμόν 565/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία αποφασίστηκε η μη άσκηση έφεσης κατά της υπ' αριθμόν 197/2014 του Πρωτοδικείου Ρόδου, Τμήμα Ειδικών Διαδικασιών Πινακίου που αφορά την υπόθεση του 17ου ενάγοντα, Ελευθερίου Μαντάλη του Κωνσταντίνου.

 

6. Το υπ' αριθμόν 44/06-02-2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ρόδου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει κατατεθεί τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο κατά της με αριθμό 197/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 6042/21-10-2015 βεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία η υπ' αριθμόν 197/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου κατέστη καταρχήν τελεσίδικη και αμετάκλητη.

 

8. Την υπ' αριθμόν 185/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και σύστασης μιας (1) προσωποπαγούς θέσης για την κατάταξη προσωπικού σε θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατ' εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

 

9. Την από 19-11-2015 (σε ορθή επανάληψη) βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 185/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου η οποία αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη σύσταση μιας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε εφαρμογή τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (υπ' αριθμόν 197/2014 απόφαση του Μονομελούς πρωτοδικείου Ρόδου) ως εξής: Ελευθέριος Μαντάλης του Κωνσταντίνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών.

 

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα καταργηθεί σε περίπτωση αποχώρησης του υπαλλήλου κατ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το οικονομικό έτος 2015 στους ΚΑΕ 0342 (Αμοιβές Προσωπικού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου), ποσού 13.824,00 € και ΚΑΕ 0352 (Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς) ποσού 3.395,16€. Για το οικονομικό έτος 2016, έχει γίνει πρόβλεψη πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κ.Α.Ε. 0342 ποσού 13.824,00 € και Κ.Α.Ε. 0352 ποσού 3.395,16 €.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 28-12-2015

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.