Απόφαση 99302/94

Απόφαση 99302/7766/1994: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου νομού Δράμας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 99302/7766/1994: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου νομού Δράμας, (ΦΕΚ 17/Δ/1995), 19-01-1995.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1 του νόμου 1849/1989 Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/1989).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 28/1993 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 9/Α/1993).

 

5. Την 71557/4543/1994 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κίνηση διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κάτω Νευροκοπίου Νομού Δράμας (ΦΕΚ 894/Δ/1994).

 

6. Τα 112/1987, 113/1987, 114/1987, 115/1987, 116/1987, 117/1987, 1 19/1987, 120/1987, 121/1987, 122/1987, 123/1987, 124/1987, 126/1987, 127/1987, 128/1987, 129/1987, 130/1987, 131/1987, 131/1987, 132/1987, 133/1987, 134/1987, 135/1987, 136/1987, 31/1988, 53/1988, 216/1994, 217/1994, 218/1994, 219/1994, 220/1994 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς τους αρμόδιους φορείς.

 

7. Το ΔΙΔΣ 3173/09-11-1987 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δράμας.

 

8. Το ΔΤΥ 5353/19-01-1988 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Δράμας.

 

9. Το 9172/051525/18-11-1987 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 

10. το από 08-12-1987 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Κάτω Νευροκοπίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

11. Το 3541/05-11-1987 έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

12. Το 1708/05-12-1988 έγγραφο των Μεταλλείων Βωξίτη Ελευσίνας Τμήμα Δράμας.

 

13. Το ΔΙΚΤ/2466/12-10-1987 έγγραφο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Νομαρχιακής Δράμας.

 

14. Το από 08-12-1987 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων - 14η ΠΥΔΕ.

 

15. Το ΔΙΔΣ 421/07-02.-1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δράμας.

 

16. Το 979/18-02-1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας Δράμας.

 

17. Το 226/01-03-1994 έγγραφο της ΙΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Καβάλας.

 

18. Το 87/15-03-1994 έγγραφο της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

19. Τις 95/1987 και 72/1993 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κάτω Νευροκοπίου.

 

20. Την 28/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Δράμας.

 

21. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Κάτω Νευροκοπίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου (νομού Δράμας), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-Ι.5 σε κλίμακα 1:5.000.

 

Κυρίως το παραπάνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Κάτω Νευροκοπίου, για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 2.700 κατοίκων για την επόμενη πενταετία με:

 

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε περιοχές αδόμητες, συνολικής επιφάνειας περίπου 170 στρεμμάτων και τη δημιουργία 3 πολεοδομικών ενοτήτων όπως φαίνεται στο χάρτη Π-Ι.5 σε κλίμακα 1:5.000, με μέση πυκνότητα οικήσεως και μέσο συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα ως εξής:

 

Πολεοδομική ενότητα γειτονιά

Μέση πυκνότητα οικήσεως κατ/ha

Μέσος Συντελεστής Δόμησης

1η

35

1.00

2η

25

1.00

3η

25

0.80

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνεται στους χάρτες Π-Ι.3, Π-Ι.5 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Τη διατήρηση στις σημερινές τους θέσεις των κεντρικών λειτουργιών επιπέδου οικισμού με παράλληλη ανάπτυξη τοπικών κέντρων στις πολεοδομικές ενότητες σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).
Τον καθορισμό περιοχών με χρήση γενικής κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος και περιοχών με χρήση αμιγούς κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω προεδρικού διατάγματος.
Τη χωροθέτηση δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στην περιοχή επέκτασης της 3ης πολεοδομικής ενότητας.
Τη διατήρηση και βελτίωση των υφισταμένων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Τη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών στην 1η και 3η πολεοδομική ενότητα και τη δημιουργία ΚΑΠΗ στο οικοδομικό τετράγωνο 91 της 2ης πολεοδομικής ενότητας.
Τη χωροθέτηση πνευματικού κέντρου νεότητας στη 2η πολεοδομική ενότητα.
Τη μεταφορά των νεκροταφείων εκτός των ορίων του οικισμού.
Τη χωροθέτηση πλατειών, παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων σε κάθε πολεοδομική ενότητα.

 

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους, των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή επιπέδου οικισμού και των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους πίνακες Α11.2.1)α και Α11.6.

 

Β. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος ευρύτερης περιοχής όπως φαίνονται στο χάρτη Π-Ι.4 σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:

 

Τον καθορισμό ζώνης προστασίας δασών.
καθορισμό ζώνης προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
Τον καθορισμό ζώνης προστασίας ορυκτού πλούτου.

 

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-ΙΙ.1 σε κλίμακα 1:25.000 και Π-Ι.3 Π-Ι.5 Π-ΙΙ.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

α) Οδικό δίκτυο.

 

Να διανοιχτεί σ' όλο το πλάτος της η οδός Λαμπριανίδη στο ανατολικό τμήμα του οικισμού και να χαρακτηρισθεί σαν ελεύθερη λεωφόρος που θα αποτελεί συνέχεια της Εθνικής Οδού.
Τη δημιουργία πλέγματος συλλεκτήριων εντός του οικισμού.
Την οργάνωση δικτύου πεζοδρόμων.
Τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

β) Δίκτυο ύδρευσης: Το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης με τις κατά καιρούς βελτιώσεις του κρίνεται επαρκές.

 

γ) Δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων:

 

Την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού νότια του οικισμού.
Την εγκατάσταση χωριστά δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων.

 

δ) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο:

 

Την κάλυψη των αναγκών του οικισμού από τα υφιστάμενα δίκτυα και την επέκτασή τους στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου.

 

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια - προστασία του οικισμού από θεομηνίες - πυρκαγιές - σεισμούς με:

 

Τη δημιουργία Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα εγκατασταθεί στο χώρο των Διανομαρχιακών υπηρεσιών.
Τη συμπλήρωση του δικτύου των υδροστομίων μέσα στον οικισμό.
Τον προσδιορισμό των χώρων των σχολικών συγκροτημάτων του Κέντρου Υγείας και του Στρατοπέδου που εφάπτεται στα δυτικά του οικισμού σε ειδικούς χώρους συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση θεομηνίας.

 

Ε. Ακριβή αντίγραφα των παραπάνω 5 πρωτοτύπων χαρτών και 2 πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν __________ 1994 πράξη του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

 

2. Εντός της περιοχή του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.99302.94

 

Αθήνα, 13-12-1994

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.