Απόφαση 9/92

Απόφαση 9/1992: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Ζίτσας νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9/1992: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Ζίτσας νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 316/Δ/1992), 07-04-1992.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 άρθρο 12.

 

5. Την υπ' αριθμόν 53/1987 με την οποία καθορίσθηκαν τα όρια και οι όροι δόμησης του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 1647/1986 και 1772/1988.

 

7. Την 1076/1989/ΕΠΑ/1990 απόφασή μας.

 

8. Το 3182/1989 έγγραφο του Δασαρχείου Ιωαννίνων.

 

9. Το 1256/1989 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Χωροταξίας.

 

10. Το 17720/1989 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας νομού Ιωαννίνων.

 

11. Το 2013/1989 έγγραφο της ΙΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

 

12. Το 1294/1989 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

13. Το 779/1989 έγγραφο της 6ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

 

14. Τις 14/1990 και 107/1991 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζίτσας.

 

15. Τις 11/1991 και 31/1991 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ιωαννίνων.

 

16. Την μελέτη που κατατέθηκε στην υπηρεσία από τους μελετητές, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε το σχέδιο πολεοδόμησης και επέκτασης του οικισμού Ζίτσας σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. όπως φαίνεται στα 2 τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από την προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών εφαρμογών.

 

2. Το πλάτος των οδών και της πρασιάς όπου υπάρχει φαίνεται στα αντίστοιχα διαγράμματα.

 

3. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται κατά τομείς ως εξής:

 

Τομέας Α

 

α) Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα ως έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης με ελάχιστο πρόσωπο 8 m.

 

γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70%

 

δ) Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

Τομέας Β

 

α) Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον κατά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40%

 

δ) Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

4. Επί πλέον των αναγραφομένων στην παράγραφο 3 στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων πρέπει να μπορεί να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

5. Ύψος οικοδομής και στους δύο τομείς ορίζεται: 9 m. Το ύψος να προσαυξάνεται κατά 2 m για την κατασκευή στέγης η οποία είναι υποχρεωτική με μέγιστη κλίση 40%.

 

6. Επιτρεπόμενο αριθμός ορόφων 2.

 

7. Μορφολογικά στοιχεία:

 

α) Η κάλυψη της στέγης θα γίνεται από πλάκες ή κεραμίδα με μέγιστη προεξοχή 0.60 m.

β) Ο χρωματισμός των όψεων της οικοδομής θα γίνεται με χρώματα λευκό ή γκρίζο ή ώχρα.

γ) Η κατασκευή εξωστών στηθαίων και εξωτερικής σκάλας θα γίνεται από σίδηρο, σοβά, κονίαμα ή ξύλο.

δ) Επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν 231/1992 απόφασης (ΦΕΚ 695/Δ/1992)

 

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις.

 

9. Οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση της παρούσης ή έχει υποβληθεί πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής αδείας στοιχεία μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης εκτελούνται ή αναθεωρούνται όπως εκδόθηκαν, ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

a.9.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 12-03-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.