Απόφαση dipa-37674/16

Απόφαση ΔΙΠΑ/37674/2016: Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΙΠΑ/37674/2016: Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, (ΦΕΚ 2471/Β/2016), 10-08-2016.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1 και 4 του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011).

 

4. Του προεδρικού διατάγματος 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α/2014) Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

5. Του προεδρικού διατάγματος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

6. Του προεδρικού διατάγματος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

 

7. Της υπ' αριθμόν υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με:

 

Το νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4046/2012.
Την υπουργική απόφαση 20741/2012, (ΦΕΚ 1565/Β/2012) Τροποποίηση της 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), (ΦΕΚ 21/Β/2012).
Την υπουργική απόφαση οίκοθεν 166476/2013, (ΦΕΚ 595/Β/2013) Τροποποίηση της 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμόν 20741/2012, (ΦΕΚ 1565/Β/2012) όμοιά της.
Την υπουργική απόφαση οίκοθεν 65150/1780/2013, (ΦΕΚ 3089/Β/2013) Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της υπουργικής απόφασης 1958/2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) (ΦΕΚ 21/Β/2012), όπως ισχύει.
Την υπουργική απόφαση οίκοθεν 173829/2014, (ΦΕΚ 2036/Β/2014) Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21/Β/2012), με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας.

 

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε ομάδες

Άρθρο 3: Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Αντιστοίχιση ομάδων έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 με τις ομάδες της παρούσας απόφασης

Άρθρο 6: Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 7: Ισχύς απόφασης

 

Παράρτημα I: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών

Παράρτημα II: Υδραυλικά έργα

Παράρτημα III: Λιμενικά έργα

Παράρτημα IV: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

Παράρτημα V: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες

Παράρτημα VI: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

Παράρτημα VII: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Παράρτημα VIII: Υδατοκαλλιέργειες

Παράρτημα IX: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

Παράρτημα X: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Παράρτημα XI: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών

Παράρτημα XII: Ειδικά έργα και δραστηριότητες

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 27-07-2016

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.