Προεδρικό διάταγμα 100/14

ΠΔ 100/2014: Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 100/2014: Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, (ΦΕΚ 167/Α/2014), 28-08-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 27 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), 55 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) και 46 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014),

 

β) του άρθρου 35 παράγραφος 4, του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και του άρθρου 10 του νόμου 4210/2013 Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 254/Α/2013),

 

γ) του άρθρου 21 του νόμου 4048/2012 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης (ΦΕΚ 34/Α/2012),

 

δ) του άρθρου 12 του νόμου 3492/2006 Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 210/Α/2006),

 

ε) της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013),

 

στ) του άρθρου 7 του νόμου 4275/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 149/Α/2014),

 

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β/2012).

 

3. Την από 20-12-2012 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε από τις από 26-08-2013 και 26-11-2013 Αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 161/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Αποστολή Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 3: Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή/Αναπληρωτών Υπουργού/Υπουργών και Υφυπουργού/Υφυπουργών

Άρθρο 4: Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

 

Κεφάλαιο Β: Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 7: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου - Αρμοδιότητες

Άρθρο 8: Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου - Αρμοδιότητες

Άρθρο 9: Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου - Αρμοδιότητες

Άρθρο 10: Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 11: Επιθεωρήσεις Βορείου και Νοτίου Ελλάδας - Επιχειρησιακοί στόχοι - Αρμοδιότητες και Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Γ: Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες στη γενική γραμματεία Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Γενική διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 14: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 15: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 16: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 17: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 18: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 19: Γενική διεύθυνση περιβαλλοντικής πολιτικής - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 20: Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 21: Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 22: Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 23: Γενική διεύθυνση ανάπτυξης και προστασίας δασών και αγροπεριβάλλοντος - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 24: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 25: Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 26: Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 27: Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Δ: Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες στη γενική γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

 

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 30: Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 31: Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 32: Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 33: Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 34: Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 35: Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 36: Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 37: Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Ε: Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες στη γενική γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

 

Άρθρο 38

Άρθρο 39: Γενική Διεύθυνση Ενέργειας - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 40: Διεύθυνση Υδρογονανθράκων - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 41: Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 42: Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 43: Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 44: Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 45: Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 46: Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 47: Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ειδική Γραμματεία Υδάτων

 

Άρθρο 48: Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 49: Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 50: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Ζ: Προσωπικό

 

Άρθρο 51: Θέσεις προσωπικού

Άρθρο 52: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

Άρθρο 53: Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

Άρθρο 54: Θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής

Άρθρο 55: Κατάταξη προσωπικού

Άρθρο 56: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 57: Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 58: Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 59: Περιγράμματα θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων

Άρθρο 60: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 61: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Άρθρο 62: Προϊστάμενοι Τμημάτων

Άρθρο 63: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 64: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-08-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.