Απόφαση epa-1148/95

Απόφαση ΕΠΑ/1148/9/1995: Έγκριση τροποποίησης πολεοδομικού κανονισμού της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Βαρβάρας νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1148/9/1995: Έγκριση τροποποίησης πολεοδομικού κανονισμού της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Βαρβάρας νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 333/Δ/1995), 16-05-1995.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής νομού Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994, με τις οποίες μεταβιβάσθηκαν στους περιφερειακούς διευθυντές αρμοδιότητες Νομαρχών.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 114/Α/1992).

 

6. Την 8η (συνεδρία 6η) / 2ο θέμα / 10-06-1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, για τροποποίηση του Πολεοδομικού κανονισμού πολεοδομικής μελέτης οικισμού Βαρβάρας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση του πολεοδομικού κανονισμού της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Βαρβάρας νομού Χαλκιδικής, που εγκρίθηκε με την ΕΠΑ/1219/1993 (ΦΕΚ 1284/Δ/1993), Νομάρχη Χαλκιδικής, ως εξής:

 

Συμπληρώνεται η ΕΠΑ/1219/1993 (ΦΕΚ 1284/Δ/1993) απόφαση Νομάρχη στο τέλος της 2)γ παραγράφου με το παρακάτω εδάφιο:

 

{κατά παρέκκλιση οικόπεδα που προϋφίστανται της 06-10-1993 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 300 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 12 m.}

 

Οι διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου της παρούσας απόφασης δεν προκαλούν δαπάνη, ούτε στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 28-04-1995

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.