Νόμος 2240/94 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση ο αριθμός των μελών των Νομαρχιακών Συμβουλίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων είναι 41 και 43 αντίστοιχα.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Πρόεδροι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, νομάρχες, νομαρχιακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και πάρεδροι.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 2218/1994 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται για τους θρησκευτικούς λειτουργούς.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι περιορισμοί της παραγράφου 3 του άρθρου 4 για τον ανώτατο αριθμό των Νομαρχιακών Επιτροπών δεν ισχύουν για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις οποίες έχουν συσταθεί Επαρχεία.

 

Για κάθε Επαρχείο συνιστάται μια Νομαρχιακή Επιτροπή, η οποία φέρει τον τίτλο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, μέλη της οποίας είναι όλοι οι νομαρχιακοί σύμβουλοι της αντίστοιχης επαρχίας. Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης νομαρχιακός σύμβουλος του Επαρχείου από τον επιτυχόντα συνδυασμό, ο οποίος φέρει τον τίτλο ΕΠΑΡΧΟΣ. Αν ο σύμβουλος αυτός δεν αποδέχεται τη θέση του Επάρχου, παραμένει σύμβουλος και τη θέση του Επάρχου παίρνουν οι επόμενοι σύμβουλοι του ίδιου συνδυασμού κατά τη σειρά των ψήφων καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση.}

 

5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 16 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο νομάρχης, ως προϊστάμενοι των υπηρεσιών, υπόκεινται ως προς το προσωπικό τους νομικό καθεστώς στις διατάξεις του [Π] Υπαλληλικού κώδικα, στο μέτρο που αυτές δεν αντιφάσκουν με της διατάξεις του νόμου αυτού.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 30 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο οργανισμός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις οποίες έχουν συσταθεί Επαρχεία προβλέπει τη λειτουργία ισάριθμων με τα υφιστάμενα Επαρχείων.

 

Νέα Επαρχεία μπορεί να συνιστώνται με τον οργανισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησής. Στα Επαρχεία αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7 παράγραφος 2)α, 8 παράγραφος 3, 9 παράγραφος 11 και 15 παράγραφος 2 από τις πρώτες εκλογές μετά τη σύστασή τους.

 

Τα Επαρχεία έχουν ως τίτλο τη λέξη ΕΠΑΡΧΕΙΟ _____________, που ακολουθείται από το όνομα της αντίστοιχης επαρχίας και τοπική αρμοδιότητα την περιφέρεια της επαρχίας.}

 

7. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ίδιου νόμου ως εξής:

 

{2. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες που συγκροτούν τη νομαρχία, καθώς και τα επαρχεία και οι διοικητικές τους υπηρεσίες, καταργούνται από την έναρξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, εκτός από:

 

α. Τις Υπηρεσίες Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,

β. τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και

γ. τις Δασικές Υπηρεσίες και τους Συνοριακούς Σταθμούς Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας.}

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994 καταργείται και τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Το προσωπικό των υπηρεσιών, που καταργούνται προσφέρει εφεξής τις υπηρεσίες του στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Το προσωπικό αυτό θεωρείται αποσπασμένο στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τα χρονικά όρια της απόσπασης δημόσιων υπαλλήλων, εφόσον δεν μεταταγούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.}

 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 323/1989, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 2218/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για την άσκηση της αρμοδιότητας της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου 1 ο δήμος ή η κοινότητα μπορεί να προβλέπει στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τη συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας.}

 

10. Το άρθρο 50 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 50: Αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα

 

1. Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Περιφερειακός Διευθυντής της έδρας της περιφέρειας και, όταν και αυτός απουσιάζει ή η θέση του είναι κενή, ο Περιφερειακός Διευθυντής νομού ή νομαρχίας της περιφέρειας που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

 

2. Ο Γενικός Γραμματέας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, εξακολουθεί να λαμβάνει τα έξοδα παράστασης.}

 

11. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Τους νομάρχες της περιφέρειας και τους Προέδρους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του άρθρου 40 του νόμου αυτού.}

 

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να κωδικοποιούνται οι διατάξεις των νόμων για την Περιφέρεια και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε ιδιαίτερο κείμενο κάθε κατηγορίας διατάξεων.}

 

13. Το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 2218/1994 για τον προσδιορισμό της εδαφικής περιφέρειας των Συμβουλίων Περιοχής, εκδίδεται μέχρι 31-12-1994.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 12 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 57 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Ο Υπουργός Γεωργίας, μετά από γνώμη του τεχνικού Συμβουλίου Δασών, μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 για τη μελέτη, κατασκευή και εκτέλεση έργων, εργασιών και προμηθειών από τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του νόμου 998/1979.}

 

15. Μέχρι την έναρξη άσκησης των αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2218/1994, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.

 

Από την ανάληψη της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 και των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

16. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994 προθεσμία των δεκαοκτώ (18) μηνών για την κατάρτιση του προβλεπόμενου στο άρθρο 30 του ίδιου νόμου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων περιορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιστημονική Επιτροπή από εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, δημόσιους υπαλλήλους και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη σύνταξη πρότυπων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και κανονισμών λειτουργίας των Νομαρχιακών Συμβουλίων.

 

Για την αποζημίωση του προέδρου, των μελών και του γραμματέα της επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 58 του νόμου 2218/1994.

 

17. Από την κατά την παράγραφο 16 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994 έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου συνιστάται Υπηρεσία Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Επενδύσεων, στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του ιδίου νόμου το προσωπικό της Νομαρχιακής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και με παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό του Νομαρχιακού Ταμείου, που ασχολείται με την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων αυτών μέχρι την κατάργηση του Νομαρχιακού Ταμείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2297/1995 (ΦΕΚ 50/Α/1995).

 

18. Τα νομαρχιακά ταμεία, τα ταμεία γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών και τα ταμεία προστασίας ελαιοπαραγωγής καταργούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

19. Το νησί Σαλαμίνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού αποσπάται από την επαρχία Πειραιώς του Νομού Αττικής και αποτελεί ξεχωριστή επαρχία με εδαφική περιφέρεια το νησί, ονομασία επαρχία Σαλαμίνας και πρωτεύουσα το Δήμο Σαλαμίνας.

 

20. Η παράγραφος 14 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{14. Από της καταργήσεως των υπηρεσιών της παραγράφου 2 ο προϋπολογισμός τους καθίσταται προϋπολογισμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εκτελείται από τις Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων. Ο προϋπολογισμός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για το έτος 1997 θα επιχορηγηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 1996 των ανωτέρω υπηρεσιών, προσαυξημένο κατά το ποσοστό αύξησης των λειτουργικών (λοιπών) δαπανών τακτικού προϋπολογισμού σε σχέση με το 1996.

 

Οι δαπάνες για τη λειτουργία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Εσωτερικών Οργανισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας τους, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της οικείας νομαρχίας και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν την εκτέλεση του νομαρχιακού προϋπολογισμού.

 

21. Η παράγραφος 17 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{17. Οι θέσεις των νομαρχών και τα Νομαρχιακά και Επαρχιακά Συμβούλια, που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καταργούνται με την έναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι θέσεις των επάρχων, που προβλέπονται από τις ίδιες διατάξεις, καταργούνται από τη δημοσίευση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.}

 

22. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού ο αντιπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων στην πρώτη επιτροπή ορίζεται μέχρι 31-12-1995 με έγγραφό της προς το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

23. Η παράγραφος 6 του άρθρου 47 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου, πλην του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4, τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

24. α) Η κατασκευή σχολικών κτιρίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

β) Σε απρόβλεπτες και εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να ανατεθεί στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων η μελέτη και εκτέλεση συγκεκριμένων έργων σε βάρος πάντοτε των προβλεπόμενων πιστώσεων στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

γ) Κατ' εξαίρεση, η κατασκευή σχολικών κτιρίων του Νομού Αττικής παραμένει στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 (ΦΕΚ 146/Α/1989), με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Αττικής.

 

25. Η κατά το άρθρο 2 παράγραφος 9 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) μεταφορά των μαθητών στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο πραγματοποιείται από τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είτε με τη χρησιμοποίηση ιδιόκτητων μέσων είτε με τη χρήση των συνήθων αστικών και υπεραστικών μέσων είτε με μίσθωση ιδιωτικών μέσων μεταφοράς είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο. Για θέματα που προκύπτουν όταν η μεταφορά αναφέρεται σε μαθητές διαφορετικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποφασίζει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται το Σεπτέμβριο κάθε έτους, κατανέμονται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οι πιστώσεις για μεταφορά μαθητών που εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών καθορίζονται τα κριτήρια κατανομής των πιστώσεων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

 

Σε μη αστικές περιοχές, οι οποίες εξυπηρετούνται με αστική συγκοινωνία, η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση πραγματοποιεί τη μεταφορά μαθητών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης και, εάν δεν υπάρχει, με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους ασφαλείας μεταφοράς μαθητών. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01-09-1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 25 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α/1995) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 

26. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέχρι 31-12-1994, κάθε κοινότητα που αποτελεί το μοναδικό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενός νησιού και έχει πληθυσμό τουλάχιστο 1.000 κατοίκων, αναγνωρίζεται σε δήμο με ονομασία, έδρα και περιφέρεια αυτήν που έχει η Κοινότητα.

 

27. Η Κοινότητα Ίου του Νομού Κυκλάδων αναγνωρίζεται σε Δήμο με την ονομασία Δήμος Ιητών, έδρα και περιφέρεια αυτήν που σήμερα έχει.

 

Οι πρώτες εκλογές στο νέο αυτό Δήμο ορίζεται να γίνουν μαζί με τις γενικές Δημοτικές Εκλογές της 16-10-1994 και η εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής την 01-01-1995, οπότε αρχίζει και η λειτουργία του νέου αυτού Δήμου.

 

28. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζονται στην Δημαρχιακή Επιτροπή οι αρμοδιότητες των παραγράφων ι)θ', κ', κ)α', κ)β' και κ)γ' του άρθρου 41 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994).

 

29. Όλοι ανεξαιρέτως οι διορισμοί ή προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανά τους, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2190/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά και υπόκεινται στον κατά το άρθρο 8 του ίδιου νόμου έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

30. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας κ.λ.π. τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος.}

 

31. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 323/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 2218/1994, οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας μπορούν να επεκτείνονται και σε θέματα των περιπτώσεων β', ι)στ', ι)η', ι)θ', κ', κ)α', κ)β', κ)γ' και λ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.