Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, επιφυλασσομένης της ισχύος του άρθρου 27 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2185/1952 περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτημάτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, επιτρέπεται εις τους κατά την εποικιστική εν γένει Νομοθεσία κληρούχους η δια δικαιοπραξιών εν ζωή εκποίησις ή οπωσδήποτε διάθεσις των πάσης φύσεως κλήρων των (γαιών, οικοπέδων κ.λ.π.), υπό τον περιορισμό μόνον της μη κατατμήσεως των τεμαχίων της οριστικής διανομής, όστις ισχύει και επί πάσης περαιτέρω μεταβιβάσεως.

 

2. Κατ' εξαίρεση δεν ισχύει ο κατά την προηγούμενη παράγραφο περιορισμός.

 

Α) Επί μεταβιβάσεως των, ως έπεται, κατηγοριών κλήρων:

 

α) Προερχομένων εκ κτημάτων, άτινα εκουσίως κατά την Αγροτική Νομοθεσία επωλήθησαν εις τους κληρούχους παρά των τέως ιδιοκτητών των.

 

β) Κειμένων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων ή χωρίων ή εντός ορίων οικισμών υπό την προϋπόθεση, ότι, τόσον τα μεταβιβαζόμενα όσον και τα τεμάχια κλήρων που απομένουν, πληρούν τα, κατά τις οικείας πολεοδομικές διατάξεις, ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων.

 

Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής χορηγείται βεβαίωση του αρμόδιου πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 

Ομοίως επί κλήρων επί των οποίων σκοπός είναι η δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων, μετά προηγούμενη έγγραφον γνώμη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού περί του σκόπιμου της δημιουργίας των. Η ως άνω βεβαίωσις και γνώμη αποτελούν προαπαιτούμενα στοιχεία δια την κατάρτιση του συμβολαίου μεταβιβάσεως μνημονεύονται δε και επισυνάπτονται εις αυτόν.

 

γ) Εφημεριακών ή σχολικών δι' ανέγερση ή ριζική επισκευή Ναών ή Σχολείων.

 

δ) Οικοπεδικών κλήρων.

 

Β) Επί μεταβιβάσεων οιασδήποτε κατηγορίας κλήρων προς:

 

α) Το Δημόσιον, Δήμους ή Κοινότητας, Κεντρικό Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών ή προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δια δημιουργίαν φυτωρίων ή άλλων έργων κοινής ωφελείας ως και προς Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις δια την ανέγερση αποθηκών εργοστασίων, εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, πρατηρίων και Γραφείων.

 

β) Νομικά ή φυσικά πρόσωπα δι' ίδρυση ή επέκτασιν επαρχιακών βιομηχανιών πάσης φύσεως. Τυχόν μέχρι τούδε γενόμενες δια τους σκοπούς τούτους μεταβιβάσεις κυρώνονται δυνάμει του παρόντος.

 

γ) Τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ή την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ή τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου δια την ανέγερση ή τοποθέτηση διαφόρων εγκαταστάσεων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 666/1977 (ΦΕΚ 234/Α/1977), με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 1929/1991 (ΦΕΚ 135/Α/2003), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

3. Κατά την μεταβίβαση των γεωργικών κλήρων δέον απαραιτήτως:

 

α) Να έχει εκδοθεί και μεταγραφή το οριστικό παραχωρητήριον του κλήρου εις ον αναφέρεται η δικαιοπραξία και

 

β) Να είναι πλήρως εξοφλημένο το τυχόν προς το Δημόσιον οφειλόμενο τίμημα του κλήρου.

 

4. Δικαιοπραξίες που συντάσσονται κατά παράβασιν των στις προηγούμενες παραγράφους ορισμών τυγχάνουν αυτοδικαίως άκυροι και ουδέν παράγουν έννομο αποτέλεσμα. Οι συντάσσοντες τοιαύτας δικαιοπραξίας Συμβολαιογράφοι, ως και πας συμβαλλόμενος τιμωρούνται κατά τα στο άρθρο 215 του Αγροτικού Κώδικα οριζόμενα δια των υπό του αυτού άρθρου προβλεπομένων ποινών, οι δε Συμβολαιογράφοι υπέχουν και πειθαρχική ευθύνη κατά τις διατάξεις του Οργανισμού Δικαστηρίων. Εν υποτροπή οι ποινές αυτές επιβάλλονται μέχρι του διπλασίου ανεξαρτήτως της κατά τα άνω πειθαρχικής διώξεως του Συμβολαιογράφων.

 

5. Καταργούνται:

 

α) τα άρθρα 208, 209, 210, 211, 212 παράγραφος 1, 213 και 216 του από [ΒΔ] 29-10-1949 βασιλικού διατάγματος περί Κωδικοποιήσεως των Αγροτικών Νόμων (Αγροτικός Κώδικας),

 

β) το άρθρον 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οριστικών παραχωρητηρίων των κλήρων διατάξεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας, κυρώσεως πράξεων τινών του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων, η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του αυτού νομοθετικού διατάγματος ως προς την δι' αυτής κυρωθείσα υπ' αριθμόν 1243/1950 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και η παράγραφος 2 του αυτού άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959,

 

γ) η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3621/1956 περί παρατάσεως του ενοικιοστασίου βοσκών, τροποποιήσεως της περί αυτού Νομοθεσίας και της περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων και άλλων τινών διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.