Ανασγκαστικός νόμος 445/1937 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται μετά την εκτέλεσιν των υπό του Συμβουλίου εγκριθεισών εγκαταστάσεων επ' ονόματι ορισμένου προσώπου φυσικού ή νομικού Ελληνικής ιθαγένειας και δι' ορισμένον κτίριον.

 

2. Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση να προβάλλονται ταινίες διδακτικού ή επιστημονικού περιεχομένου και εις άλλα κτίρια κατόπιν αδείας του αστυνομικού Διευθυντού μετά σύμφωνον γνώμη του δημοσίου μηχανικού ή του μηχανικού του Δήμου ή της κοινότητος ή των αναπληρωτών αυτών, εν ελλείψει δε τοιούτων ιδιωτών μηχανικών προσκαλουμένων παρά της αρμοδίας αστυνομικής αρχής.

 

3. Απαγορεύεται η μεταβίβασις αδείας προς αλλοδαπό, πάσα δ' άλλη μεταβίβασις γνωστοποιείται απαραιτήτως εις την αρμοδία αστυνομική αρχήν, ήτις οφείλει να τηρεί τα προς αναγραφή των εν λόγω αδειών βιβλία.

 

4. Με πρόταση του Συμβουλίου δύναται κατά τον αυτόν τρόπον καθ' ον παρέχεται να ανακαλείται χορηγηθείσα άδεια λόγω μεταβολής των συνθηκών του κτιρίου υφ' ας αυτή εξεδόθη και μέχρις εκτελέσεως των υπό του Συμβουλίου υποδεικνυομένων μεταρρυθμίσεων.

 

5. Επί πάσης περιπτώσεως προκυπτούσης κατά την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου ως και των άρθρων 1, 2 και 3 μη ειδικώς προβλεπομένης σε αυτά έτι δε και επί πάσης αντιγνωμίας των κατά το άρθρο 2 συμβουλίων, αποφαίνεται τελικώς ο Υφυπουργός της Δημοσίας Ασφαλείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.