Ανασγκαστικός νόμος 446/1937 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκατάστασις και λειτουργία θεατρικών ή παρεμφερών επιχειρήσεων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της αστυνομικής αρχής εκδιδομένης επί τη αιτήσει του Διευθυντού του θεάτρου ή της επιχειρήσεως κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του νόμου περί κινηματογράφων, εφαρμοζόμενες αναλόγως.

 

2. Εις α συμβούλια προβλέπεται η συμμετοχή αντιπροσώπων της Π.Ε.Κ. λαμβάνει αντί αυτού μέρος αντιπρόσωπος των θεατρικών επιχειρηματιών οριζόμενος παρά του Υφυπουργού της Δημοσίας Ασφαλείας. Εις τα Συμβούλια ταύτα καλείται ωσαύτως και αντιπρόσωπος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, όπου υπάρχει τοιούτος.

 

3. Δια διατάγματος που εκδίδεται με πρόταση των, επί της Δημοσίας Ασφαλείας, Συγκοινωνίας, Τύπου και Τουρισμού και Υγιεινής Υπουργών, θα καθορισθούν οι όροι τους οποίους δέον να πληρούν τα θεατρικά κτίρια από της απόψεως στατικής υγιεινής, τουριστικής εμφανίσεως, ασφαλείας και ανέσεως των θεατών, ηθοποιών και λοιπού προσωπικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.