Βασιλικό διάταγμα 10/4/65

ΒΔ 10-04-1965: Περί αντικαταστάσεως του άρθρου μόνου του από 03-12-1963 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως του άρθρου 8 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 10-04-1965: Περί αντικαταστάσεως του άρθρου μόνου του από 03-12-1963 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως του άρθρου 8 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος κ.λ.π., (ΦΕΚ 69/Δ/1965), 03-05-1965.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως τούτο μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και δη τα άρθρα 14, 17 αυτού ως και την υπ' αριθμόν Α/20669/1964 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημόσιων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 77/Β/1964) και ιδόντες την απ' αριθμόν 34/1964 πράξη του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ως και την υπ αριθμόν 192/1965 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου μόνο του από 03-12-1963 βασιλικού διατάγματος Περί συμπληρώσεως του άρθρου 8 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών κ.λ.π., (ΦΕΚ 199/Δ/1963) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Προκειμένης της ανεγέρσεως κτιρίων, προοριζομένων αποκλειστικώς δια την αποθήκευση λιπασμάτων, φαρμάκων και λοιπών γεωργικών εφοδίων, ανεγειρόμενων υπό της Αγροτικής Τραπέζης ή Αγροτικών Συνεταιριστικών οργανώσεων ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Ανώνυμου Εταιρείας, δύναται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού) να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος διατάγματος:

 

α) ως προς το ποσοστό καλύψεως του γηπέδου, μη δυναμένου πάντως τούτου να είναι μεγαλυτέρου των 50% της επιφανείας αυτού,

 

β) από του όρου ανεγέρσεως ενιαίας οικοδομής επί γηπέδου κειμένου έκτος σχεδίου και

 

γ) από του όρου ανεγέρσεως μιας σειράς κυρίων οικοδομών, του μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού αυτών και τις μεταξύ των αποστάσεις επί γηπέδων κειμένων παρ' εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές ή κοινοτικές οδούς.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 10-04-1965

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.