Βασιλικό διάταγμα 3/12/63

ΒΔ 03-12-1963: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 8 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 03-12-1963: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 8 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών, (ΦΕΚ 199/Δ/1963), 12-12-1963.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως τούτο μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και δη τα άρθρα 14 και 17 αυτού και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 16/1963 και 18/1963 πράξεις του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ως και την υπ' αριθμόν 620/1963 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του 'Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρον μόνο

 

1. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 231/Α/1928), ως το άρθρον τούτο συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως, προστίθενται παράγραφοι υπ' αριθμούς 5 και 6 ως κάτωθι:

 

{5. Προκειμένης της ανεγέρσεως κτισμάτων στεγάσεως μηχανικών εγκαταστάσεων ενισχυτών, ανεγειρομένων υπό του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, δύναται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, αφορώσα

 

α) εις τα όρια αρτιότητας των γηπέδων, μη δυναμένης πάντως της εκτάσεως αυτών να είναι μικρότερη των 200 m2,

β) εις το ποσοστόν καλύψεως αυτών και τις αποστάσεις του κτίσματος από των ορίων του γηπέδου, μη δυναμένης πάντως της εκτάσεως του κτίσματος να είναι μεγαλύτερης των 30 m2 και

γ) εις το ύψος του κτίσματος, μη δυναμένου πάντως τούτου να είναι μεγαλυτέρου των 5 m.

 

6. Όταν πρόκειται να ανεγερθούν κτίρια και γενικά εγκαταστάσεις και δεξαμενές (από οποιοδήποτε υλικό και αν κατασκευάζονται) που προορίζονται για αποθήκευση λιπασμάτων, φαρμάκων και λοιπών γεωργικών εφοδίων, καθώς επίσης και γεωργικών γενικά προϊόντων που ανεγείρονται από τις ΑΤΕ ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή ΑΕ συνεταιριστικού χαρακτήρα, επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ή του αρμοδίου οργάνου στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί οι αρμοδιότητες) κατόπιν προτάσεως του Υπουργείου Γεωργίας και γνώμης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,

 
α) ως προς το ποσοστό καλύψεως του οικοπέδου το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το 30% της επιφανείας αυτού.

β) Από του όρου της ανεγέρσεως μιας ενιαίας οικοδομής σε οικόπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίου και

γ) Από του όρου ανεγέρσεως μιας σειράς οικοδομών κατά μήκος των δημόσιων οδών και σιδηροδρομικών γραμμών (άρθρο 6 του ιδίου προεδρικού διατάγματος 23-10-1928), του επιτρεπομένου αριθμού αυτών και τις μεταξύ τους αποστάσεις.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από 10-04-1965 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 69/Δ/1965), με το άρθρο 1 του από 06-09-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 363/Δ/1977).

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 03-12-1963

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.