Βασιλικό διάταγμα 11/6/66

ΒΔ 11-06-1966: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 11-06-1966: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 101/Δ/1966), 24-06-1966.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις των άρθρων 9 και 85Α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, ως και την υπ' αριθμόν Α/93838/1965 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 695/Β/1965) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 464/1966 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως αυτή αντικαταστάθηκε με το από 31-12-1965 βασιλικό διάταγμα περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 17 κ.λ.π.(ΦΕΚ 3/Δ/1966) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Εις περίπτωση γωνιαίου οικοπέδου με περισσότερους της μιας εσωτερικές γωνίες ή οικοπέδου με περισσότερους της μιας γωνίες επί κοινοχρήστου χώρου ή γωνιαίου οικοπέδου που εκτείνεται δια μέσου του οικοδομικού τετραγώνου από της μιας πλευράς αυτού μέχρι της άλλης (που διαιρεί δηλαδή το οικοδομικό τετράγωνο σε δύο) δύναται, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η μη οικοδομήσιμος έκτασις αυτού να διατάσσεται κατά την κρίσιν της αρμοδίας Αρχής, ούτως ώστε ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου ή τμήμα αυτού να συνέχεται με τον στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου υποχρεωτικώς ακάλυπτο χώρο. Επί του ούτως αφιεμένου ακαλύπτου χώρου εφαρμόζονται υποχρεωτικώς οι διατάξεις του άρθρου 33 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού μη επιτρεπομένου όμως όπως η ελαχίστη απόστασις των όψεων της οικοδομής από των ορίων του οικοπέδου είναι μικροτέρα του 1.5 m, εφ' όσον εξ' άλλων διατάξεων δεν ορίζεται μεγαλύτερη τοιαύτη.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 11-06-1966.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.