Βασιλικό διάταγμα 31/12/65

ΒΔ 31-12-1965: Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 31-12-1965: Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 3/Δ/1966), 12-01-1966.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού, ως και την υπ' αριθμόν 93838/1965 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 695/Β/1965) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 1123/1965 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του από [ΒΔ] 02-08-1958 βασιλικού διατάγματος περί τροποποίησης του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 119/Α/1958), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Εις περίπτωσιν γωνιαίου οικοπέδου (άρθρο 16 παράγραφος 3) του συνεχούς οικοδομικού συστήματος η μη οικοδομήσιμος έκτασις αυτού διατάσσεται υποχρεωτικώς ενιαία εις την εσωτερική γωνία αυτού, την αντικείμενη προς την γωνία του οικοδομικού τετραγώνου κατά τρόπον, ώστε εκάστη των μικρών πλευρών της αφιεμένης ακαλύπτου επιφανείας, να μην είναι μικροτέρα του ενός τρίτου (1/3) της μεγαλύτερης πλευράς αυτής, της κείμενης επί του ορίου του οικοπέδου. (Σχήματα 26Α και 26Β).
 
Εάν ο ούτω αφιέμενος υποχρεωτικώς ακάλυπτος χώρος δεν συνέχεται μετά του στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου σχηματιζόμενου ελευθέρου χώρου εκ της συνενώσεως των εις το εσωτερικόν των οικοπέδων τηρουμένων υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων (άρθρο 5) εφαρμόζονται υποχρεωτικώς οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 33 του παρόντος, θεωρουμένου του ακαλύπτου τούτου χώρου ως κλειστής αυλής.

 

bd.9.8.55.26a

Σχήμα 26Α: Γωνιαίο οικόπεδο Α-Β-Γ-Δ-Α, ακάλυπτη επιφάνεια αυτού = α-β-γ-Γ-α

Δέον α-β≥(α-Γ)/3 ένθα α-Γ>Γ-γ και γ-Γ≥(α-Γ)/3

 

bd.9.8.55.26b

Σχήμα 26Β: Γωνιαίο οικόπεδο Α-Β-Γ-Δ-Α, ακάλυπτη επιφάνεια αυτού = α-β-γ-δ-ε-Γ-α

γ-δ ελάχιστη πλευρά της ακάλυπτης επιφάνειας και α-γ η μέγιστη πλευρά αυτής

Δέον γ-δ≥(α-γ)/3 ένθα α-Γ>Γ-ε και γ-δ<α-β, γ-δ<δ-ε, γ-δ<β-γ

}

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση αυτού.

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 31-12-1965.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των δημοσίων έργων Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.