Βασιλικό διάταγμα 15/5/56 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διάδρομοι που χρησιμεύουν προς εκκένωση του θεάτρου, κινηματογράφου κ.λ.π. πρέπει να έχουν τόσον συνολικόν πλάτος, ώστε να αναλογεί 1 m πλάτους διαδρόμου ανά 100 πρόσωπα μέχρις 600 τοιούτων, πέραν δε του αριθμού τούτου, ανά 125 δια τα επί πλέον.

 

2. Το πλάτος των διαδρόμων τούτων δεν επιτρέπεται να είναι εν πάση περιπτώσει ελάσσων των 1,50 m.

 

3. Οι διάδρομοι διατάσσονται κατά τρόπον ώστε πας θεατής, που θέλει να μεταβεί εκ διαδρόμου εις οιανδήποτε θέσιν σειράς συνεχομένων καθισμάτων, μη υποχρεούται να διέλθει έμπροσθεν πλέον των 7 καθισμάτων. Εις ην περίπτωσιν η εν τη πλατεία συνεχής σειρά καθισμάτων είναι πλέον των 14 και μέχρις 21, η διάταξις των διαδρόμων δέον να είναι τοιαύτη, ώστε πας θεατής που θέλει να μεταβεί εκ διαδρόμου εις οιανδήποτε θέσιν σειράς συνεχομένων καθισμάτων, μη υποχρεούται να διέλθει έμπροσθεν πλέον του ημίσεως των καθισμάτων της σειράς, το δε πλάτος του διαδρόμου δέον να είναι αυξημένο κατά τα εν τη παράγραφο 2 του άρθρου 34, ως τροποποιήθηκε δια του άρθρου 13 του βασιλικού διατάγματος 774/1960, προβλεπόμενα ποσοστά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 30 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του βασιλικού διατάγματος 479/1971 (ΦΕΚ 142/Α/1971).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.