Βασιλικό διάταγμα 15/5/56

ΒΔ 15-05-1956: Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 15-05-1956: Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λ.π., (ΦΕΚ 123/Α/1956), 17-05-1956.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 445/1937 περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινηματογράφων διατάξεων,

 

2. της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 446/1937 περί Θεάτρων,

 

3. του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίου των πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και Οικοδομής αυτών, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως,

 

4. της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 5367/1932 περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων,

 

5. του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3076/1954 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1671/1951 περί Υπουργικού Συμβουλίου και

 

6. την υπ' αριθμόν 244/1956 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί των Δημοσίων Έργων, Κοινωνικής Πρόνοιας, Προεδρίας της Κυβερνήσεως Υπουργών και του επί των Εσωτερικών Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Κεφάλαιο I: Γενικά

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Γενικοί ορισμοί

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: (Ορισμοί)

Άρθρο 7: (Ορισμοί)

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο II: Θέση των χώρων συγκέντρωσης από πολεοδομικής άποψης

 

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο III: Αίθουσες θεάτρων

 

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Θέα

Άρθρο 20

 

Κεφάλαιο IV: Αερισμός

 

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

 

Κεφάλαιο V: Θέρμανση

 

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Κινηματογράφοι και θέατρα λειτουργούντα κατά το θέρος σε κλειστό χώρο

 

Κεφάλαιο VI: Ασφάλεια κυκλοφορίας

 

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Διάταξη θέσεων

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44: Κλίμακες

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

 

Κεφάλαιο VII: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κινηματογράφων και Θεάτρων

 

Άρθρο 49: Γενικά

Άρθρο 50: Εκτέλεση της εγκαταστάσεως

Άρθρο 51: Υποσταθμοί

Άρθρο 52: Διανομή γραμμών εις τους λαμπτήρας

Άρθρο 53: Υποδιαίρεσις των γραμμών

Άρθρο 54: Πίνακες διακοπών και ασφαλειών

Άρθρο 55: Εγκατάσταση γραμμών, φορητές συσκευές

Άρθρο 56: Προστασία λυχνιών

Άρθρο 57: Τάση ρεύματος

Άρθρο 58: Επίβλεψη της εγκαταστάσεως

 

Κεφάλαιο VIII: Φωτισμός κινδύνου

 

Άρθρο 59: Γενικά

Άρθρο 60: Διάρκεια λειτουργίας φωτισμού κινδύνου

Άρθρο 61: Κινηματογράφοι και θέατρα δια περισσοτέρους των 400 θεατών

Άρθρο 62: Κινηματογράφοι και θέατρα δι' ολιγότερους των 400 θεατών

Άρθρο 63: Κινηματογράφοι και θέατρα δι' ολιγότερους των 200 θεατών

Άρθρο 64

Άρθρο 65: Πηγή φωτισμού κινδύνου

 

Κεφάλαιο IX: Θάλαμος προβολής

 

Άρθρο 66: Τοίχος και έξοδοι

Άρθρο 67: Διαστάσεις

Άρθρο 68: Οπές ελέγχου και οπές προβολής

Άρθρο 69: Παράθυρα

Άρθρο 70: Θύρες

Άρθρο 71: Κλίμακες

Άρθρο 72: Φωτισμός. Ηλεκτρική εγκατάστασις εντός του θαλάμου

Άρθρο 73: Αντιστάσεις

Άρθρο 74: Φωτισμός κινδύνου διαδρόμων

Άρθρο 75: Τράπεζα μηχανήματος προβολής

Άρθρο 76: Συσκευή ανατυλίξεως

Άρθρο 77: Παρακαταθήκη ταινιών

Άρθρο 78: Κιβώτιο ταινιών

Άρθρο 79: Ρόλοι προβαλλομένων ταινιών

Άρθρο 80: Κόλλα ταινιών

Άρθρο 81: Άλλα εξαρτήματα (αντικείμενα)

Άρθρο 82: Ιματιοθήκη

Άρθρο 83: Άδειες προσωπικού χειρισμού του κινηματογράφου

Άρθρο 84: Υποχρεώσεις χειριστού

Άρθρο 85: Ευθύνη του χειριστού

Άρθρο 86: Απαγορεύσεις

Άρθρο 87: Πινακίδες

 

Κεφάλαιο X: Κανονισμοί δια την προβολή

 

Άρθρο 88: Περίβλημα λυχνίας

Άρθρο 89

Άρθρο 90: Πηγή φωτισμού

 

Κεφάλαιο XI: Εξαιρέσεις και μεταβατικές διατάξεις

 

Α' Κινηματογράφοι Μόνιμοι

 

Άρθρο 91

 

Β' Κινηματογράφοι διαβατικοί και συγκεντρώσεων

 

Άρθρο 92: Γενικά

Άρθρο 93: Επιτρεπόμενες εξαιρέσεις

 

Κεφάλαιο XII: Εγκαταστάσεις σκηνής

 

Άρθρο 94: Γενικά - Ηλεκτρική εγκατάστασις σκηνής και διαμέρισμα πίνακα σκηνής

Άρθρο 95: Διαμέρισμα πίνακα κυρίως φωτισμού

Άρθρο 96: Διάταξις της εγκαταστάσεως του φωτισμού της αιθούσης

Άρθρο 97: Φωτισμός κινδύνου σκηνής

Άρθρο 98: Τελικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο XIII

 

Άρθρο 99: Ασφάλεια από πυρός

Άρθρο 100

Άρθρο 101: Μέσα προστατευτικά κατά πυρός και πανικού

Άρθρο 102

Άρθρο 103: Επικίνδυνα εις έκρηξη εργαστήρια και αποθήκες

Άρθρο 104: Πυρασφαλείς διαλύσεις και χρώματα

Άρθρο 105: Πυροσβεστική υπηρεσία του κτιρίου

Άρθρο 106

Άρθρο 107

Άρθρο 108

Άρθρο 109

Άρθρο 110

Άρθρο 111

Άρθρο 112

Άρθρο 113

Άρθρο 114

Άρθρο 115

Άρθρο 116

Άρθρο 117

Άρθρο 118: Οροφές

Άρθρο 119

Άρθρο 120

Άρθρο 121

Άρθρο 122

Άρθρο 123

Άρθρο 124

Άρθρο 125: Κλίμακες

Άρθρο 126

Άρθρο 127

Άρθρο 128

Άρθρο 129

Άρθρο 130

Άρθρο 131

 

Κεφάλαιο XIV: Σκηνή

 

Άρθρο 132

Άρθρο 133

Άρθρο 134

Άρθρο 135

Άρθρο 136

Άρθρο 137

Άρθρο 138: Διαστάσεις σκηνής, έξοδοι ηθοποιών κ.λ.π.

Άρθρο 139: Υποβολείο

Άρθρο 140

 

Κεφάλαιο XV: Εμφάνιση κτιρίου και επίπλωση δημοσίων θεαμάτων

 

Άρθρο 141

Άρθρο 142

Άρθρο 143

Άρθρο 144

Άρθρο 145

Άρθρο 146

 

Κεφάλαιο XVI: Όροι υγιεινής - καπνιστήριο

 

Άρθρο 147

Άρθρο 148

Άρθρο 149

Άρθρο 150

Άρθρο 151

Άρθρο 152

Άρθρο 153

 

Κεφάλαιο XVII: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 154

Άρθρο 155

Άρθρο 156

Άρθρο 157

Άρθρο 158

Άρθρο 159

Άρθρο 160

Άρθρο 161

Άρθρο 162: Ισχύς του παρόντος Κανονισμού

 

Στους αυτούς επί των Δημοσίων Έργων, Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Βιομηχανίας Υπουργούς και τους επί της Κοινωνικής Πρόνοιας και Εσωτερικών Υφυπουργούς αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 15-05-1956

 

Παύλος Β.

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.