Βασιλικό διάταγμα 774/60

ΒΔ 774/1960: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 15-05-1956 βασιλικού διατάγματος περί κανονισμού θεάτρων - κινηματογράφων κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 774/1960: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 15-05-1956 βασιλικού διατάγματος περί κανονισμού θεάτρων - κινηματογράφων κ.λ.π., (ΦΕΚ 186/Α/1960), 25-11-1960.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 445/1937 περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινηματογράφων διατάξεων,

 

2. την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 446/1937 περί θεάτρων,

 

3. το άρθρο 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίου των πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

 

4. τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 5367/1932 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων.

 

5. το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3076/1954 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1671/1951 περί Υπουργικού Συμβουλίου.

 

6. την υπ' αριθμόν 501/Ζ από 07-01-1959 (ΦΕΚ 5/Β/1959), απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως εις τον παρά το Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως Υφυπουργό.

 

7. την υπ' αριθμόν Δ/2761/1958 (ΦΕΚ 154/Β/1958) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων εις τον Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας.

 

8. την υπ' αριθμόν A/28417/1958 (ΦΕΚ 165/Β/1958) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Οικισμού δι' άσκηση αρμοδιοτήτων.

 

9. την υπ' αριθμόν 92138/1954 (ΦΕΚ 250/Β/1954) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί αναθέσεως ασκήσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στον Υφυπουργό Εσωτερικών, και

 

10. την υπ' αριθμόν 546/1960 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί της Βιομηχανίας Υπουργού και των επί της Προεδρίας Κυβερνήσεως, Κοινωνικής Πρόνοιας, Οικισμού και επί των Εσωτερικών Υφυπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

 

Εν Αθήναις, τη 14-11-1960

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.