Βασιλικό διάταγμα 18/9/72

ΒΔ 18-09-1972: Περί τροποποιήσεως του από 01-06-1963 βασιλικού διατάγματος περί συμπλήρωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 90/Δ/1963)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 18-09-1972: Περί τροποποιήσεως του από 01-06-1963 βασιλικού διατάγματος περί συμπλήρωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 90/Δ/1963), (ΦΕΚ 259/Δ/1972), 09-10-1972.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 9, 14 και 17 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ιδόντες την υπ' αριθμόν 1101/1972 γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) ως και την υπ' αριθμόν 509/1972 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου μόνο του από 01-06-1963 βασιλικού διατάγματος Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 1 από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1962) περί αντικαταστάσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 231/Α/1928), ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 90/Δ/1963), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Προ της ούτω καθοριζομένης γραμμής, εφ' ης η πρόσοψις της οικοδομής, δέον όπως σχηματίζεται προκήπιο (πρασιά) σταθερού πλάτους 9 m δια κατασκευής περιφράγματος υλοποιούντος το προς την σιδηροδρομική γραμμή πρόσωπο του γηπέδου.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 18-09-1972

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Ο Επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.