Βασιλικό διάταγμα 1/6/63b

ΒΔ 01-06-1963: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 1 από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1962) περί αντικαταστάσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 231/Α/1928), ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 01-06-1963: Περί συμπληρώσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 1 από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1962) περί αντικαταστάσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 231/Α/1928), ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 90/Δ/1963), 17-06-1963.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 9, 14 παράγραφος 1 και 17 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και την υπ' αριθμόν Α/77960/1961 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 419/Β/1961), και ιδόντες την υπ' αριθμόν 3/1963 γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ως και την υπ' αριθμόν 202/1963 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Εις το τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος περί αντικαταστάσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 231/Α/1928), ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, προστίθενται τα ακόλουθα δύο εδάφια:

 

{Η πρόσοψις των εκ των άνω οικοδομών των ανεγειρομένων παρά σιδηροδρομικές γραμμές, δέον όπως τοποθετείται επί γραμμής ή παραλλήλου προς τον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής ή την εφαπτομένη αυτού κατά το μέσον προσώπου του γηπέδου εν περιπτώσει καμπύλου άξονος και κειμένης εις απόσταση 15 m από του προς αυτήν πλησιέστερου σημείου του ορίου της ζώνης της δια την σιδηροδρομική γραμμή απαλλοτριώσεως.

 

Προ της ούτω καθοριζομένης γραμμής, εφ' ης η πρόσοψις της οικοδομής, δέον όπως σχηματίζεται προκήπιο (πρασιά) σταθερού πλάτους 9 m δια κατασκευής περιφράγματος υλοποιούντος το προς την σιδηροδρομική γραμμή πρόσωπο του γηπέδου.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 01-06-1963

 

Παύλος Β.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 18-09-1972 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 259/Δ/1972).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.