Βασιλικό διάταγμα 19/7/72b

ΒΔ 19-07-1972: Περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και έκτος της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 19-07-1972: Περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και έκτος της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών, (ΦΕΚ 183/Δ/1972), 04-08-1972.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 14, 17 και 85Α αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 851/1972 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 412/1972 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Μετά το άρθρο 9 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και έκτος της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών προστίθεται το άρθρο 10 έχον ως ακολούθως.

 

{1. Η περίφραξις των εκτός της ζώνης των πόλεων ή επί Εθνικών, Επαρχιακών κ.λ.π. οδών γηπέδων επιτρέπεται δια μονίμου κατασκευής, όταν ταύτα έχουν επιφάνεια ουχί μικροτέρα της καθορισθείσης δια των άρθρων 5 και 6 του αυτού ως άνω προεδρικού διατάγματος 23-10-1928 περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών.

 

2. Το ύψος του περιφράγματος δεν επιτρέπεται εν ουδεμία περιπτώσει να υπερβαίνει τα 2.5 m από του εδάφους.

 

3. Όπου εκ των κειμένων διατάξεων προβλέπεται η τήρησις προκηπίου (πρασιάς) το ύψος του συμπαγούς περιφράγματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1 m από του εδάφους. Άνωθεν τούτου και μέχρι του ύψους των 2.5 m το περίφραγμα δέον να κατασκευάζεται εκ κιγκλιδώματος ή συρματοπλέγματος.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 19-07-1972

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Ο Επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.