Βασιλικό διάταγμα 25/8/69 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος ο/τος ισχύοντες όροι δομήσεως, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι αναφερόμενες εις την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 349/1974 κ.λ.π. (ΦΕΚ 207/Α/1977) εφαρμοζόμενης και της παραγράφου 2 του αυτού ως άνω άρθρου, εάν συντρέχει περίπτωσις.

 

2. Εις τις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του αυτού ως άνω νόμου 651/1977, η μελέτη προς έκδοση οικοδομικής αδείας δέον όπως υποβληθεί εντός τετραμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος. Παρερχόμενης απράκτου της προθεσμίας ταύτης η άδεια εκδίδεται βάσει των δια του παρόντος διατάγματος καθοριζομένων όρων και περιορισμών δομήσεως.

 

3. Άδειες οικοδομής εκδιδόμενης με τους προ της δημοσιεύσεως του παρόντος όρους δομήσεως, ισχύουν δια 3 έτη από της εκδόσεώς των και πάντως ουχί πέραν των 4 ετών από της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το από 26-01-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 105/Δ/1979).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.