Προεδρικό διάταγμα 26/1/79

ΠΔ 26-01-1979: Περί συμπληρώσεως του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 26-01-1979: Περί συμπληρώσεως του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, (ΦΕΚ 105/Δ/1979), 20-02-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 349/1974, τροποποιήσεως των περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 207/Α/1977)

 

3. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2/Α/04/59/ΦΘ.2.1.1/29-03-1978 απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων στον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 282/Β/1978).

 

4. Την υπ' αριθμόν 226/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

5. την υπ' αριθμόν 973/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Μετά το άρθρο 4 του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιον (ΦΕΚ 164/Δ/1969) προστίθενται άρθρα 5 και 6 έχοντα ως κάτωθι:

 

{Άρθρο 5.

 

1. Ο συντελεστής δομήσεως (ΣΔ) των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων πληθυσμό ίσον ή κάτω των 5.000 κατοίκων καθορίζεται ως κάτωθι:

 

α) Δια τα οικόπεδα εις τα οποία βάσει των ισχυουσών διατάξεων επιτρέπεται η ανέγερσις διωρόφων σε πρόσοψη κτιρίων, οκτώ δέκατα (0,8).

 

β) Δια τα οικόπεδα εις τα οποία βάσει των ισχυουσών διατάξεων επιτρέπεται η ανέγερσις τριώροφων σε πρόσοψη κτιρίων εις ένα (1.00).

 

2. Ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων καθορίζεται ως κάτωθι:

 

α) Δια τα οικόπεδα εις τα οποία εφαρμόζεται εις συνεχές σύστημα δομήσεως, αναλόγως του πλάτους της οδού εφ' ου έχουν πρόσωπον:

 

Πλάτος οδού

Συντελεστής Δομήσεως

μέχρις 7,50 m μη συμπληρωμένο

0,80

από 7,50 m μέχρι 10,00 m μη συμπληρωμένο

1,00

από 10,00 m μέχρι 12,50 m μη συμπληρωμένο

1,10

από 12.50 m και άνω

1,20

 

β) Δια τα οικόπεδα εις τα οποία εφαρμόζεται το πανταχόθεν ελεύθερον ή το ασυνεχές σύστημα δομήσεως εις ένα και δύο δέκατα (1,2).

 

3. Δια τα οικόπεδα επιφανείας μικροτέρας των 100 m2 η μεγίστη καλυπτόμενη επιφάνεια αυτών και υπό τον όρον ότι το σύνολον των επιφανειών των ορόφων προκειμένου μεν περί οικοπέδων επί των οποίων επιτρέπεται η ανέγερσις διωρόφων κτισμάτων να μην υπερβαίνει τα 80 m2 προκειμένου δε περί οικοπέδων επί των οποίων επιτρέπεται η ανέγερσις κτισμάτων περισσοτέρων των 2 ορόφων να μην υπερβαίνει τα 100 m2.

 

Άρθρο 6.

 

1. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος ο/τος ισχύοντες όροι δομήσεως, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι αναφερόμενες εις την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 349/1974 κ.λ.π. (ΦΕΚ 207/Α/1977) εφαρμοζόμενης και της παραγράφου 2 του αυτού ως άνω άρθρου, εάν συντρέχει περίπτωσις.

 

2. Εις τις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του αυτού ως άνω νόμου 651/1977, η μελέτη προς έκδοση οικοδομικής αδείας δέον όπως υποβληθεί εντός τετραμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος. Παρερχόμενης απράκτου της προθεσμίας ταύτης η άδεια εκδίδεται βάσει των δια του παρόντος διατάγματος καθοριζομένων όρων και περιορισμών δομήσεως.

 

3. Άδειες οικοδομής εκδιδόμενης με τους προ της δημοσιεύσεως του παρόντος όρους δομήσεως, ισχύουν δια 3 έτη από της εκδόσεώς των και πάντως ουχί πέραν των 4 ετών από της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 26-01-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.